Kanalizácia - Mestečko a Záriečie

ID VO:
12606
Číslo z vestníka VO:
OJ S 82/2024 25/04/2024
Predpokladaná hodnota:
2 527 055,21 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45232400-6 Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej kanalizácie pre obec Mestečko gravitačná kanalizácia, pre obec Záriečie gravitačná kanalizácia, 3ks čerpacích staníc a výtlačné potrubie. Splaškové odpadové vody z riešeného územia budú zaústené do existujúcich kanalizačných šácht KŠ 62, resp. KŠ63 a následne existujúcim zberačom PPDN300 do jestvujúcej ČOV. Zaústenie bude na základe zmluvy s prevádzkovateľom existujúcej splaškovej kanalizácie - Považskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. PB. Trasy kanalizácie sú navrhované v max. možnej miere do verejnej plochy- štátnej cesty I/49, obslužných komunikácií, zelene. V dôsledku daných výškových pomerov územia je na splaškovej kanalizácii nutné vybudovať 3ks čerpacích staníc pre splaškové odpadové vody.
Stavba je rozdelená na dva hlavné stavebné celky:
1 - SO 01 ZÁRIEČIE - KANALIZÁCIA
2 - SO 02 MESTEČKO - KANALIZÁCIA
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy týchto súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Záriečie
  Záriečie 190, 020 52 Záriečie
  IČO: 00317926

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726 943
  Web: https://zariecie.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.05.2024 08:30:57

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2024-04-25 00:00:00
  2024-06-10 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2024-04-25 00:00:00
  2024-12-31 00:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2024-04-25 00:00:00
  2024-06-10 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2024-04-25 00:00:00
  2024-06-10 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2024-06-11 10:00:00
  2024-06-11 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2024-06-11 11:00:00
  2024-12-31 00:00:00

Najčastejšie otázky