Rekonštrukcia cesty II/554, Ondavské Matiašovce - Košarovce, 1. Etapa

ID VO:
12600
Číslo z vestníka VO:
613 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024
Číslo z vestníka EU:
12991_2024
Predpokladaná hodnota:
3 083 242,09 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233141-9 Práce na údržbe ciest
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii cesty II/554, ktorej stav nevyhovuje súčasnému dopravnému zaťaženiu a podmienkam kladeným na bezpečnosť cestnej premávky. Projektová dokumentácia je rozdelená do dvoch etáp. Predmetom tejto zákazky je prvá etapa. Cesta II/554 je nevyhovujúca z hľadiska kvality a bezpečnosti jazdy a je nutné riešiť jej rozšírenie na parametre cesty II. triedy kategórie C 7,5/60(50) a C 6,5/50. Na jednotlivých úsekoch sú evidované nedostatky týkajúce sa poškodenia vozovky, nedostatočných bezpečnostných zariadení, nedostatočného odvedenia povrchových vôd, chýbajúce niky autobusových zastávok a pod. Stavba rieši rekonštrukciu cesty II/554. Nachádza sa v okrese Vranov nad Topľou a v okrese Humenné, medzi obcami Ondavské Matiašovce a Košarovce. Predmetom zákazky v prvej etape sú dva úseky:
- Úsek č. 1. úsek sa začína v obci Ondavské Matiašovce v staničení kum km 45,627 a končí sa v obci
Žalobín v staničení kum km 50,017, dĺžka 1. úseku je 4,388 km,
- Úsek č. 4. úsek sa začína a končí pred obcou Jasenovce v staničení kum km 53,690 - 53,795, dĺžka 4
úseku je 0,105 km.
Stavebno-technický stav vozovky je v nevyhovujúcom stave. Cesta II/554 je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Vranov nad Topľou.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
18. Zrušenie postupu zadávania zákazky.pdf10.06.2024
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.zip05.03.2024
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.zip23.02.2024
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.zip09.02.2024
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.zip02.02.2024
13. Oznámenie o vyhláseni VO_SR vestník.pdf10.01.2024
1. Oznámenie o vyhlásení VO_EU vestník.pdf09.01.2024
2. Súťažné podklady.zip09.01.2024
3. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_1.zip09.01.2024
4. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_2.zip09.01.2024
5. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_3.zip09.01.2024
6. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_4.zip09.01.2024
7. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_5.zip09.01.2024
8. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_6.zip09.01.2024
9. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_7.zip09.01.2024
10. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_8.zip09.01.2024
11. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_9.zip09.01.2024
12. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_10.zip09.01.2024

Obstarávateľ

 • Prešovský samosprávny kraj
  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  IČO: 37870475

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917726943
  Web: https://www.po-kraj.sk/sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 23.06.2024 01:35:14

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2024-01-09 00:00:00
  2024-03-13 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2024-01-09 00:00:00
  2024-06-30 00:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2024-01-09 00:00:00
  2024-03-13 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2024-01-09 00:00:00
  2024-03-13 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2024-03-14 11:30:00
  2024-03-14 12:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2024-03-14 12:00:00
  2024-06-30 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...