Rekonštrukcia cesty II/554, Ondavské Matiašovce - Košarovce, 1. Etapa

ID VO:
12600
Číslo z vestníka VO:
613 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024
Číslo z vestníka EU:
12991_2024
Predpokladaná hodnota:
3 083 242,09 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233141-9 Práce na údržbe ciest
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii cesty II/554, ktorej stav nevyhovuje súčasnému dopravnému zaťaženiu a podmienkam kladeným na bezpečnosť cestnej premávky. Projektová dokumentácia je rozdelená do dvoch etáp. Predmetom tejto zákazky je prvá etapa. Cesta II/554 je nevyhovujúca z hľadiska kvality a bezpečnosti jazdy a je nutné riešiť jej rozšírenie na parametre cesty II. triedy kategórie C 7,5/60(50) a C 6,5/50. Na jednotlivých úsekoch sú evidované nedostatky týkajúce sa poškodenia vozovky, nedostatočných bezpečnostných zariadení, nedostatočného odvedenia povrchových vôd, chýbajúce niky autobusových zastávok a pod. Stavba rieši rekonštrukciu cesty II/554. Nachádza sa v okrese Vranov nad Topľou a v okrese Humenné, medzi obcami Ondavské Matiašovce a Košarovce. Predmetom zákazky v prvej etape sú dva úseky:
- Úsek č. 1. úsek sa začína v obci Ondavské Matiašovce v staničení kum km 45,627 a končí sa v obci
Žalobín v staničení kum km 50,017, dĺžka 1. úseku je 4,388 km,
- Úsek č. 4. úsek sa začína a končí pred obcou Jasenovce v staničení kum km 53,690 - 53,795, dĺžka 4
úseku je 0,105 km.
Stavebno-technický stav vozovky je v nevyhovujúcom stave. Cesta II/554 je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Vranov nad Topľou.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.zip23.02.2024
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.zip09.02.2024
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.zip02.02.2024
13. Oznámenie o vyhláseni VO_SR vestník.pdf10.01.2024
1. Oznámenie o vyhlásení VO_EU vestník.pdf09.01.2024
2. Súťažné podklady.zip09.01.2024
3. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_1.zip09.01.2024
4. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_2.zip09.01.2024
5. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_3.zip09.01.2024
6. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_4.zip09.01.2024
7. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_5.zip09.01.2024
8. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_6.zip09.01.2024
9. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_7.zip09.01.2024
10. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_8.zip09.01.2024
11. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_9.zip09.01.2024
12. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_10.zip09.01.2024

Obstarávateľ

 • Prešovský samosprávny kraj
  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  IČO: 37870475

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917726943
  Web: https://www.po-kraj.sk/sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 03:10:19

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2024-01-09 00:00:00
  2024-03-13 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2024-01-09 00:00:00
  2024-06-30 00:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2024-01-09 00:00:00
  2024-03-13 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2024-01-09 00:00:00
  2024-03-13 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2024-03-14 11:30:00
  2024-03-14 12:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2024-03-14 12:00:00
  2024-06-30 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...