Rekonštrukcia cesty III/3335 Varhaňovce - Bunetice

ID VO:
12599
Číslo z vestníka VO:
614 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024
Číslo z vestníka EU:
14035_2024
Predpokladaná hodnota:
3 665 839,98 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233141-9 Práce na údržbe ciest
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cesty III/3335, ktorá pozostáva z realizácie stavebných prác, z odvodnenia vozovky, z odstránenia nevyhovujúceho stavu vozovky a zo stabilizovania zosuvného pásma vhodnými geotechnickými konštrukciami, ktoré negatívne vplývajú na stabilitu, smerové a výškové vedenie. Stavebné práce pozostávajú z frézovania asfaltového krytu, výmeny vrstiev vozovky, v kritických miestach výmeny podložia a z vyrovnania povrchu asfaltovým betónom, zo zriadenia obrusnej asfaltovej vrstvy, vrátane spojovacieho postreku, zo zriadenia ložnej asfaltovej vrstvy, z lokálnej výmeny vozovky v miestach rekonštrukcie priepustov a zriadenia vodorovného dopravného značenia. Stavebno-technický stav vozovky je v nevyhovujúcom stave. Cesta III/3335 je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Prešovský samosprávny kraj
  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  IČO: 37870475

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917726943
  Web: https://www.po-kraj.sk/sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 22.06.2024 23:41:21

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2024-01-09 00:00:00
  2024-03-13 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2024-01-09 00:00:00
  2024-06-30 00:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2024-01-09 00:00:00
  2024-03-13 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2024-01-09 00:00:00
  2024-03-13 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2024-03-14 11:00:00
  2024-03-14 11:30:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2024-03-14 11:30:00
  2024-06-30 00:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2024-03-14 11:30:00
  2024-07-31 00:00:00

Najčastejšie otázky