Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany

ID VO:
12598
Číslo z vestníka VO:
520 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024
Číslo z vestníka EU:
13117_2024
Predpokladaná hodnota:
3 078 022,03 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233141-9 Práce na údržbe ciest
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany. Jedná sa o rekonštrukciu cesty tretej triedy v úseku od križovatky s cestou III/3446 po koniec obce Petrovany (časť Močarmany). Na danom úseku cesty je množstvo porúch vozovky, ktoré poukazujú na jej nedostatočnú únosnosť. V lokalite Petrovany - Záborské došlo k výstavbe priemyselných parkov a k spusteniu prevádzok novovybudovaných firiem, čím došlo k nárastu intenzít dopravy, predovšetkým ťažkých nákladných vozidiel. Skladba existujúcej konštrukcie vozovky nevyhovuje pre súčasné zaťaženie. Na základe vyhodnotenia výsledkov merania vzhľadom na zistenú skladbu vozovky pomocou jadrových vrtov, je potrebné zosilnenie asfaltobetónových vrstiev takmer v celom úseku, aby sa zaistila ďalšia životnosť vozovky. V nevyhovujúcom stave je aj klenbový most č. 3445-002 a existujúce priepusty v telese cesty. V rámci prvej etapy modernizácie sa uvažuje s rekonštrukciou cesty III/3445 v prvom úseku so začiatkom v km 0,129 a koncom a koncom prvého úseku v km 0,842 a rekonštrukciou druhého úseku so začiatkom v km 1,070 a koncom druhého úseku v km 5,047. Cesta III/3445 je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
19. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 12.pdf04.05.2024
18. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11.pdf24.04.2024
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.zip19.04.2024
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf11.04.2024
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.zip22.03.2024
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.zip19.03.2024
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.zip12.03.2024
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf06.03.2024
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.zip05.03.2024
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.zip23.02.2024
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.zip02.02.2024
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.zip19.01.2024
7. Oznámenie o vyhláseni VO_SR vestník.pdf10.01.2024
1. Oznámenie o vyhlásení VO_EU vestník.pdf09.01.2024
2. Súťažné podklady.zip09.01.2024
3. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_1.zip09.01.2024
4. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_2.zip09.01.2024
5. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_3.zip09.01.2024
6. Príloha č. 2 k súťažným podkladom_4.zip09.01.2024

Obstarávateľ

 • Prešovský samosprávny kraj
  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  IČO: 37870475

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917726943
  Web: https://www.po-kraj.sk/sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 20.07.2024 15:16:37

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2024-01-09 00:00:00
  2024-05-06 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2024-01-09 00:00:00
  2024-08-31 00:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2024-01-09 00:00:00
  2024-05-06 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2024-01-09 00:00:00
  2024-05-06 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2024-05-07 10:30:00
  2024-05-07 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2024-05-07 11:00:00
  2024-08-31 00:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2024-05-07 11:00:00
  2024-08-31 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....