Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany

ID VO:
12598
Číslo z vestníka VO:
520 - MSP, vestník č. 7/2024 - 10.01.2024
Číslo z vestníka EU:
13117_2024
Predpokladaná hodnota:
3 078 022,03 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233141-9 Práce na údržbe ciest
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany. Jedná sa o rekonštrukciu cesty tretej triedy v úseku od križovatky s cestou III/3446 po koniec obce Petrovany (časť Močarmany). Na danom úseku cesty je množstvo porúch vozovky, ktoré poukazujú na jej nedostatočnú únosnosť. V lokalite Petrovany - Záborské došlo k výstavbe priemyselných parkov a k spusteniu prevádzok novovybudovaných firiem, čím došlo k nárastu intenzít dopravy, predovšetkým ťažkých nákladných vozidiel. Skladba existujúcej konštrukcie vozovky nevyhovuje pre súčasné zaťaženie. Na základe vyhodnotenia výsledkov merania vzhľadom na zistenú skladbu vozovky pomocou jadrových vrtov, je potrebné zosilnenie asfaltobetónových vrstiev takmer v celom úseku, aby sa zaistila ďalšia životnosť vozovky. V nevyhovujúcom stave je aj klenbový most č. 3445-002 a existujúce priepusty v telese cesty. V rámci prvej etapy modernizácie sa uvažuje s rekonštrukciou cesty III/3445 v prvom úseku so začiatkom v km 0,129 a koncom a koncom prvého úseku v km 0,842 a rekonštrukciou druhého úseku so začiatkom v km 1,070 a koncom druhého úseku v km 5,047. Cesta III/3445 je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Prešovský samosprávny kraj
  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  IČO: 37870475

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917726943
  Web: https://www.po-kraj.sk/sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 02:36:09

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2024-01-09 00:00:00
  2024-03-13 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2024-01-09 00:00:00
  2024-06-30 00:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2024-01-09 00:00:00
  2024-03-13 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2024-01-09 00:00:00
  2024-03-13 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2024-03-14 10:30:00
  2024-03-14 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2024-03-14 11:00:00
  2024-06-30 00:00:00

Najčastejšie otázky