Rekonštrukcia mosta č. M6579 (III/3060 - 003), most cez ŽSR v úseku trate Svit - Štrba

ID VO:
12594
Číslo z vestníka VO:
31614 - MSP, vestník č. 183/2023 - 20.09.2023
Číslo z vestníka EU:
2023/S 180-562186
Predpokladaná hodnota:
1 632 712,38 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233141-9 Práce na údržbe ciest
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia mosta č. M6579 (III/3060-003), ktorého stav nevyhovuje súčasnému dopravnému zaťaženiu a podmienkam kladeným na bezpečnosť cestnej premávky. Účelom stavby je asanácia pôvodného mostného objektu a výstavba nového mostného objektu, v rámci ktorej prebehne rekonštrukcia priľahlého úseku cesty III/3060 v nevyhnutnom rozsahu, taktiež sa vybuduje chodník pre peších, verejné osvetlenie a upraví sa trakčné vedenie ŽSR v upravovanom úseku pod mostom. Stavebné práce pozostávajú z odstránenia zvodidiel, z frézovania vozovky, z odhumusovania cestného telesa, z výkopových prác, z búrania mostného zvršku, z riadenia podpernej skruže pod mostom, priečne rozrezanie NK mosta, založenia spodnej stavby nového mosta, z debnenia, vystuženia a betonáže opôr a dosky, z osadenia nosnej oceľovej konštrukcie mosta, z betonáže spriahujúcej dosky, z vybudovania mostného zvršku a vyhotovenia zaťažovacej skúšky mostného objektu, ďalej z osadenia uličných vpustov, z vybudovania odvodňovacích priekop, z osadenia nových zvodidiel a smerových stĺpikov a zo zriadenia ZDZ a vyznačenia VDZ. Stavebno-technický stav vozovky je v nevyhovujúcom stave. Most M6579 je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Poprad.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy týchto súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Prešovský samosprávny kraj
  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  IČO: 37870475

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917726943
  Web: https://www.po-kraj.sk/sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.05.2024 09:02:44

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2023-09-19 00:00:00
  2023-11-14 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2023-09-19 00:00:00
  2024-06-01 00:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2023-09-19 00:00:00
  2023-11-14 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2023-09-19 00:00:00
  2023-11-14 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2023-11-15 10:00:00
  2023-11-15 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2023-11-15 11:00:00
  2024-06-01 00:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2023-11-15 11:00:00
  2024-06-01 00:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2024-01-22 00:00:00
  2024-01-22 15:00:00

Najčastejšie otázky