Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450 - 049), nad traťou ŽSR v meste Prešov

ID VO:
12593
Číslo z vestníka VO:
31263 - MSP, vestník č. 181/2023 - 18.09.2023
Číslo z vestníka EU:
2023/S 178-555868
Predpokladaná hodnota:
2 972 672,53 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233141-9 Práce na údržbe ciest
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch

Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia mostného objektu č. M5833 (3450-049) v meste Prešov. Cesta III/3450 na ulici Lesík delostrelcov v meste Prešov tvorí spojnicu medzi cestou I/20 smerujúcou do Košíc a cestou I/18 smerujúcou do Popradu resp. do Kapušian (smer Bardejov, Vranou nad Topľou a Svidník). Jestvujúci most na ceste III/3450 s evidenčným číslom M5833 premosťuje jednokoľajnú železničnú trať v smere Prešov Kapušany p/P - Strážske. Jedná sa o asanáciu pôvodného mostného objektu a výstavbu nového mostného objektu, v rámci ktorej prebehne rekonštrukcia priľahlého úseku cesty III/3450. Vzhľadom na stavebno-technický stav pôvodného jestvujúceho mosta bol zaradený
podľa cestnej databanky do stavebno-technického stavu VI - veľmi zlý. To reprezentuje výskyt porúch, ktoré ovplyvňujú zaťažiteľnosť a nedajú sa odstrániť bez výmeny poruchových alebo doplnenia chýbajúcich častí. Cesta III/3450 je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Prešovský samosprávny kraj
  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  IČO: 37870475

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917726943
  Web: https://www.po-kraj.sk/sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 16:50:34

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2023-09-15 00:00:00
  2023-10-17 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2023-09-15 00:00:00
  2024-06-01 00:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2023-09-15 00:00:00
  2023-10-17 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2023-09-15 00:00:00
  2023-10-17 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2023-10-18 10:00:00
  2023-10-18 11:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2023-10-18 11:00:00
  2024-06-01 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....