Rekonštrukcia mosta č. M5833 (III/3450 - 049), nad traťou ŽSR v meste Prešov

ID VO:
12593
Číslo z vestníka VO:
31263 - MSP, vestník č. 181/2023 - 18.09.2023
Číslo z vestníka EU:
2023/S 178-555868
Predpokladaná hodnota:
2 976 819,93 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233141-9 Práce na údržbe ciest
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch

Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia mostného objektu č. M5833 (3450-049) v meste Prešov. Cesta III/3450 na ulici Lesík delostrelcov v meste Prešov tvorí spojnicu medzi cestou I/20 smerujúcou do Košíc a cestou I/18 smerujúcou do Popradu resp. do Kapušian (smer Bardejov, Vranou nad Topľou a Svidník). Jestvujúci most na ceste III/3450 s evidenčným číslom M5833 premosťuje jednokoľajnú železničnú trať v smere Prešov Kapušany p/P - Strážske. Jedná sa o asanáciu pôvodného mostného objektu a výstavbu nového mostného objektu, v rámci ktorej prebehne rekonštrukcia priľahlého úseku cesty III/3450. Vzhľadom na stavebno-technický stav pôvodného jestvujúceho mosta bol zaradený
podľa cestnej databanky do stavebno-technického stavu VI - veľmi zlý. To reprezentuje výskyt porúch, ktoré ovplyvňujú zaťažiteľnosť a nedajú sa odstrániť bez výmeny poruchových alebo doplnenia chýbajúcich častí. Cesta III/3450 je v správe verejného obstarávateľa - Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Prešov.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Prešovský samosprávny kraj
  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  IČO: 37870475

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917726943
  Web: https://www.po-kraj.sk/sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 20.07.2024 15:45:06

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...