Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine – dokončenie rozostavanej stavby

ID VO:
12592
Číslo z vestníka VO:
Oznamenie 31011 - MSP
Dátum zverejnenia:
2023-09-08
Číslo z vestníka EU:
Ú. v. EÚ/S S175 12/09/2023 548199-2023-SK
Predpokladaná hodnota:
515 561,59 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
- 45215200 ˇV 9 Stavebne prace na stavbe budov ur.enych pre socialne slu.by
- 45000000 ˇV 7 Stavebne prace
- 45300000 ˇV 0 Stavebno-in.tala.ne prace
- 45321000 ˇV 3 Tepelnoizola.ne prace
- 45310000 ˇV 3 Elektroin.tala.ne prace
- 45311000 ˇV 0 In.talacie a monta. elektrickych rozvodov a zariadeni
- 45330000 ˇV 9 Kanaliza.ne a sanitarne prace
- 45400000 ˇV 1 Kompletiza.ne (dokon.ovacie) prace
- 45223300 ˇV 9 Stavebne prace na stavbe parkovisk
- 45432112 ˇV 2 Kladenie dla.by
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia nedokončeného diela stavebných a montážnych prác na stavbe Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine v rozsahu podľa Zadania výkaz výmer nezrealizovaných a nedokončených prác a projektovej dokumentácie stavby.
Stavba je navrhnutá na pozemkoch registra KNC parcely číslo: 1023/1, 1023/2, 1023/5, 4283, zapísaných na liste vlastníctva č. 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin. Pozemky sú vo vlastníctve objednávateľa.
Navrhovaný objekt je riešený ako dvojpodlažný, v pôdorysnom tvare L.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_12.pdf10.10.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_9.pdf09.10.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_10.pdf09.10.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_11.pdf09.10.2023
Oznámenie o dodatočných informáciách, korigendum.pdf09.10.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_7.pdf06.10.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_8.pdf06.10.2023
Oprava súťažných podkladov.pdf06.10.2023
Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách.pdf06.10.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_2.pdf05.10.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_4.pdf05.10.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_5.pdf05.10.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_6.pdf05.10.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_3.doc02.10.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_1.doc02.10.2023
Oznamenie o vyhlásení VO_31011-msp.pdf13.09.2023
Oznámenie o vyhlásení VO_2023-OJS175-548199-sk.pdf12.09.2023
Súťažné podklady.pdf10.09.2023
Zmluva o dielo č 06IO2023.doc10.09.2023
Zadanie výkaz výmer_nedokončené práce.xlsx10.09.2023
Príloha č. 4_Zmluva o protikorupčných opatreniach.doc10.09.2023
Prílohy k SP.doc10.09.2023
pdokumentacia1.zip10.09.2023
pdokumentacia2.zip10.09.2023
pdokumentacia3.zip10.09.2023

Obstarávateľ

 • Mesto Martin,
  Námestie S. H. Vajanského 1, Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Mgr. Ľuboš Ranto
  Telefón: +421 43 4204 157
  Web: www.martin.sk
  Email: ranto@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 23.06.2024 00:03:06

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...