Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine – dokončenie rozostavanej stavby

ID VO:
12592
Číslo z vestníka VO:
Oznamenie 31011 - MSP
Dátum zverejnenia:
2023-09-08
Číslo z vestníka EU:
Ú. v. EÚ/S S175 12/09/2023 548199-2023-SK
Predpokladaná hodnota:
515 561,59 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
- 45215200 ˇV 9 Stavebne prace na stavbe budov ur.enych pre socialne slu.by
- 45000000 ˇV 7 Stavebne prace
- 45300000 ˇV 0 Stavebno-in.tala.ne prace
- 45321000 ˇV 3 Tepelnoizola.ne prace
- 45310000 ˇV 3 Elektroin.tala.ne prace
- 45311000 ˇV 0 In.talacie a monta. elektrickych rozvodov a zariadeni
- 45330000 ˇV 9 Kanaliza.ne a sanitarne prace
- 45400000 ˇV 1 Kompletiza.ne (dokon.ovacie) prace
- 45223300 ˇV 9 Stavebne prace na stavbe parkovisk
- 45432112 ˇV 2 Kladenie dla.by
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia nedokončeného diela stavebných a montážnych prác na stavbe Zariadenie pre seniorov na Ul. Škultétyho v Martine v rozsahu podľa Zadania výkaz výmer nezrealizovaných a nedokončených prác a projektovej dokumentácie stavby.
Stavba je navrhnutá na pozemkoch registra KNC parcely číslo: 1023/1, 1023/2, 1023/5, 4283, zapísaných na liste vlastníctva č. 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin. Pozemky sú vo vlastníctve objednávateľa.
Navrhovaný objekt je riešený ako dvojpodlažný, v pôdorysnom tvare L.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin,
  Námestie S. H. Vajanského 1, Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: marta.kohutova@martin.sk
  Telefón: +421 43 4204 157, +421 908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 15:28:29

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o ucast
  2023-09-10 20:00:00
  2023-10-10 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2023-09-10 20:00:00
  2023-10-10 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2023-09-10 20:00:00
  2023-10-10 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2023-09-10 20:00:00
  2023-11-16 23:59:00
 • otvárenie ponuk
  2023-10-10 10:30:00
  2023-10-10 12:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2023-10-10 10:30:00
  2023-10-13 23:59:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2023-10-10 10:30:00
  2023-10-13 23:59:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2023-10-10 13:00:00
  2023-10-12 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2023-10-10 13:00:00
  2023-10-13 23:59:00
 • Výzva na EA
  2023-10-10 13:00:00
  2023-10-13 23:59:00
 • EA
  2023-10-18 09:00:00
  2023-10-18 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2023-10-10 10:00:00
  2023-10-17 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2023-10-18 13:00:00
  2023-10-23 23:00:00
 • Žiadosť o poskytnutie súčinnosti
  2023-10-18 13:00:00
  2023-11-02 23:00:00

Najčastejšie otázky