Realizácia stavby "Stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra - 48 nájomných bytov"

ID VO:
12583
Číslo z vestníka VO:
21250 - MSP Vestník č. 123/2023 - 23.06.2023
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Číslo z vestníka EU:
Ú. v. EÚ/S S119 22/06/2023 371725-2023-SK
Predpokladaná hodnota:
2 217 529,64 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45212410 - 3 Stavebné práce na stavbe obytných budov
45000000 - 7 Stavebné práce
45111300 - 1 Demontážne práce
45300000 - 0 Stavebno-inštalačné práce
45321000 - 3 Tepelnoizolačné práce
45262600 - 7 Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
45310000 - 3 Elektroinštalačné práce
45261000 - 4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
45262520 - 2 Murárske práce
45443000 - 4 Fasádne práce
45330000 - 9 Kanalizačné a sanitárne práce
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
2.2 Predmetom zákazky sú stavebné úpravy budovy na ul. A. Pietra, kde projekt rieši rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia, ktorý vychádza z funkčno-prevádzkových požiadaviek v súlade s územným plánom mesta Martin. Stavebnými úpravami dôjde k zmene užívania stavby z ubytovacieho zariadenia na nájomné byty. V objekte bude po rekonštrukcii vytvorených spolu 48 nájomných bytov z toho 36 bytov v časti 1 a 12 bytov v časti 2 na severnej strane stavby. Celkom bude v objekte 15 jednoizbových, 22 dvojizbových a 11 trojizbových bytov na bývanie. Dispozícia jednotlivých bytov má rovnaké vstupné priestory so vstupnou chodbou s kúpeľnou.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 16:24:13

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2023-06-22 09:00:00
  2023-07-26 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2023-06-22 09:00:00
  2023-07-26 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2023-06-22 09:00:00
  2023-07-26 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2023-06-22 09:00:00
  2023-09-30 23:59:00
 • otvárenie ponuk
  2023-07-26 10:30:00
  2023-07-26 12:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok ucasti
  2023-07-26 10:30:00
  2023-07-31 23:59:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2023-07-26 10:30:00
  2023-07-31 23:59:00
 • Doplnenie ziadosti o ucast
  2023-07-26 13:00:00
  2023-07-28 23:59:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2023-07-26 10:00:00
  2023-08-02 23:59:00
 • Zaslanie oznámenia o splnení PÚ a náležitosti po
  2023-07-26 13:00:00
  2023-07-31 23:59:00
 • Výzva na EA
  2023-07-26 13:00:00
  2023-07-31 23:59:00
 • EA
  2023-08-03 09:00:00
  2023-08-03 09:30:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2023-08-03 13:00:00
  2023-08-08 23:00:00
 • Žiadosť o poskytnutie súčinnosti
  2023-08-03 13:00:00
  2023-08-10 23:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....