Stavebné práce pre realizáciu projektu ZŠ ul. J. Krónera – zvyšovanie energetickej účinnosti budovy

ID VO:
12578
Číslo z vestníka VO:
oznamenie-14615_-_msp
Číslo z vestníka EU:
2023-OJS076-228712-sk
Predpokladaná hodnota:
403 051,39 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214210 ˇV 5 Stavebne prace na objektoch zakladnych .kol
45000000 ˇV 7 Stavebne prace
45100000 ˇV 8 Priprava staveniska
45262650 ˇV 2 Prace na obvodovych kon.trukciach
45261410 ˇV 1 Stre.ne izola.ne prace
45261300 ˇV 7 Klampiarske prace a monta. odkvapovych ..abov
45312311 ˇV 0 In.talovanie bleskozvodov
45312311 ˇV 0 Terenne upravy
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmet zákazky predstavuje realizáciu stavebných prác pre realizáciu projektu ZŠ ul. J. Krónera zvyšovanie energetickej
účinnosti budovy, v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie pre objekt budovy školy a v zmysle všeobecnotechnických
požiadaviek, technologických postupov a záväzných technických požiadaviek pri dodržaní platných STN a
podľa platných prevádzkových a bezpečnostných predpisov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.05.2023 21:09:03

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o ucast
  2023-04-18 10:00:00
  2023-05-25 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2023-04-18 10:00:00
  2023-05-25 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2023-04-18 10:00:00
  2023-05-25 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2023-04-18 10:00:00
  2023-07-25 23:59:00
 • otvárenie ponuk
  2023-05-25 10:30:00
  2023-05-25 12:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok ucasti
  2023-05-25 10:30:00
  2023-05-30 23:59:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2023-05-25 10:30:00
  2023-05-30 23:59:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2023-05-25 10:30:00
  2023-05-29 23:59:00
 • Zaslanie oznámenia o splnení PÚ a náležitosti ponu
  2023-05-25 10:30:00
  2023-05-30 23:59:00
 • Výzva na EA
  2023-05-25 13:00:00
  2023-05-30 23:59:00
 • EA
  2023-06-02 09:00:00
  2023-06-02 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2023-06-02 10:00:00
  2023-06-09 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2023-06-12 13:00:00
  2023-06-16 23:00:00
 • Zaslanie oznámenia o splnení PÚ a náležitosti ponu
  2023-06-16 13:00:00
  2023-06-30 23:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....