Atletický štadión - zázemie s tribúnou - 1. etapa

ID VO:
12577
Číslo z vestníka VO:
14489 - MSP Vestník č. 77/2023
Číslo z vestníka EU:
2023-OJS075-226037-sk
Predpokladaná hodnota:
1 773 084,53 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000 - 7 Stavebné práce
45212200 - 8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení
45223000 - 6 Stavebné práce na stavebných konštrukciách
45300000 - 0 Stavebno-inštalačné práce
45310000 - 3 Elektroinštalačné práce
45311000 - 0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45330000 - 9 Kanalizačné a sanitárne práce
45400000 - 1 Kompletizačné (dokončovacie) práce
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie zázemia s tribúnou s príslušnými spevnenými plochami - chodníkmi, situovanými okolo navrhovaného objektu, ktoré budú slúžiť na komunikáciu pre peších. Navrhovaný objekt poskytne zázemie atlétom a miestnemu atletickému klubu, hygienické zázemie a sedenie pre divákov pri sledovaní športových podujatí. Navrhovaná tribúna - stavebný objekt SO-01 - 1. etapa bude mať kapacitu cca 520 divákov. Bude postavená k novovybudovanému atletickému a futbalovému štadiónu, ktorý bol vybudovaný v roku 2020. Svojou hmotou bude situovaná a realizovaná na parcele registra KNC číslo 3511/4 v katastrálnom území mesta Martin, v intraviláne.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 8.doc26.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 9.doc26.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 12.doc26.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 13-dup.doc26.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 14.doc26.05.2023
Výkres nosnej konštrukcie strechy.126.05.2023
Zadanie výkaz výmer_SO 01__26052023_upravené.xls26.05.2023
oznamenie-18229_-_iox.pdf23.05.2023
Zadanie výkaz výmer_zapracované_označené zmeny.xlsx23.05.2023
Zadanie výkaz výmer_zemne_prace_elektroinstalacia_.xls23.05.2023
Zadanie výkaz výmer_prípojky_uprava.xls17.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 4.doc17.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 5.doc17.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 6.doc17.05.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 7.doc17.05.2023
Informácia pre uchádzačov alebo záujemcov .doc15.05.2023
Informácia - úprava Súťažných podkladov.doc15.05.2023
Harmonogram elektronického procesu VO_upravený.doc15.05.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 1.doc04.05.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 2.doc04.05.2023
A-13.1 Výkaz zasklená stena tribúna.pdf04.05.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie SP_Na vedomie 3.doc04.05.2023
Prílohy SP.doc24.04.2023
oznamenie-14489_-_msp.pdf19.04.2023
Oznámenie_2023-OJS075-226037-sk.pdf19.04.2023
Súťažné podklady.doc15.04.2023
Zadanie výkaz výmer.xlsx15.04.2023
TRIBÚNA MT_A_sprievodna sprava PSP.doc15.04.2023
TRIBÚNA MT_B sprievodná sprava PSP.doc15.04.2023
Zmluva o dielo č102023OPMaC.doc15.04.2023
PD_SO 02_03_04_05_ SPRSPRAVA.zip15.04.2023
pd_arch_elektro_eps_pbs.zip15.04.2023
pd_peh_stat_uk_vzt_zti.zip15.04.2023

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.skcce
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.05.2023 22:14:45

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2023-04-17 19:00:00
  2023-06-06 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2023-04-17 19:00:00
  2023-06-06 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2023-04-17 19:00:00
  2023-06-06 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2023-04-17 19:00:00
  2023-07-31 23:59:00
 • otvárenie ponuk
  2023-06-06 10:30:00
  2023-06-06 12:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok ucasti
  2023-06-06 10:30:00
  2023-06-14 23:59:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2023-06-06 10:30:00
  2023-06-14 23:59:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2023-05-18 13:00:00
  2023-06-08 23:59:00
 • Oznámenia o splnení PÚ a náležitosti ponuky
  2023-06-06 13:00:00
  2023-06-14 23:59:00
 • Výzva na EA
  2023-06-06 13:00:00
  2023-06-14 23:59:00
 • EA
  2023-06-19 09:00:00
  2023-06-19 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2023-06-06 10:00:00
  2023-06-13 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2023-06-06 13:00:00
  2023-06-23 23:00:00
 • Žiadosť o poskytnutie súčinnosti
  2023-06-19 13:00:00
  2023-07-03 23:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...