Údržba pohrebísk a domov smútku na území Mesta Martin

ID VO:
12574
Číslo z vestníka VO:
pripravuje sa
Číslo z vestníka EU:
2023/S 060-173751
Predpokladaná hodnota:
500 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
98371110 – 8 Cintorínske služby
98371111 – 5 Údržba cintorínov
45215400 – 1 Cintorínske práce
79993000 – 1 Správa budov a zariadení
98390000 – 3 Iné služby
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom plnenia zákazky je údržba pohrebísk a domov smútku (ďalej DS) na území mesta Martin v lokalite - pohrebisko a dom smútku na Ul. Sklabinskej, pohrebisko Jahodnícky cintorín, pohrebisko a dom smútku v Martine – Kolónia Hviezda, pohrebisko v Martine – Priekopa, pohrebisko Partizánsky cintorín, pohrebisko Záturčiansky cintorín, pamätník Bukoviny.
Predmet zákazky sa obstaráva na obdobie 5 rokov od 01.07.2023 do 30.06.2028.
Uchádzač do ponuky zahrnie všetky výkony, ktoré sú vrátane ochranných pomôcok, pracovných nástrojov, prístrojov, mechanizmov a materiálu. Výkony sú vrátane dočistenia pracoviska. V prípade, že si to charakter prác a lokalita výkonu bude vyžadovať, záujemca/uchádzač je povinný zabezpečiť potrebné povolenia (napr. zvláštne užívanie komunikácie) na vlastné náklady.
Záujemca/uchádzač je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov jednotné oblečenie s označením firmy umiestneným na viditeľnom mieste pracovného oblečenia.
7
Predpokladaný ročný rozsah predmetu zákazky je uvedený v Príloha č. 1 k Zmluve – Cenová ponuka poskytovateľa.
Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky a požiadavky k predmetu plnenia zákazky sú uvedené v časti B. „Opis predmetu zákazky“ týchto Súťažných podkladov v nadväznosti na podklady uvedených v obchodných (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" týchto Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.05.2023 20:35:38

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2023-03-21 19:00:00
  2023-04-25 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2023-03-21 19:00:00
  2023-04-25 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2023-03-21 19:00:00
  2023-04-25 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2023-03-21 19:00:00
  2023-06-15 23:59:00
 • otvárenie ponuk
  2023-04-25 10:30:00
  2023-04-25 12:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2023-04-25 10:30:00
  2023-04-28 23:59:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2023-04-25 10:30:00
  2023-04-28 23:59:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2023-04-25 13:00:00
  2023-04-27 23:59:00
 • Zaslanie oznámenia o splnení PÚ a náležitosti po
  2023-04-25 13:00:00
  2023-04-28 23:59:00
 • Výzva na EA
  2023-04-25 13:00:00
  2023-04-28 23:59:00
 • EA
  2023-05-04 09:00:00
  2023-05-04 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2023-05-04 10:00:00
  2023-05-12 23:59:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2023-05-15 13:00:00
  2023-05-18 23:00:00
 • Žiadosť o poskytnutie súčinnosti
  2023-05-15 13:00:00
  2023-06-01 23:00:00

Najčastejšie otázky