Zabezpečenie komunálnych služieb v meste Martin časť 6.

ID VO:
12573
Číslo z vestníka VO:
8593 - MSS Vestník č. 43/2023 - 27.02.2023
Číslo z vestníka EU:
EÚ 2023/S 040-118274
Predpokladaná hodnota:
4 500 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
Hlavný predmet:
90000000 – 7 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby

Dodatočné kódy:
90500000 – 2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90600000 – 3 Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby 77300000 – 3 Záhradnícke služby
50870000 – 4 Opravy a údržba zariadenia ihrísk
90620000 – 9 Odpratávanie snehu
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Doplnkové informácie:
Na základe § 54 ods. (15) zákona o verejnom obstarávaní Vám verejný obstarávateľ Mesto Martin oznamuje, že na Časť 6 - Zabezpečenie zimnej údržby pozemných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v správe mesta Martin sa naplánovaná elektronická aukcia k dátumu konania 17.04.2023 neuskutoční, nakoľko verejný obstarávateľ nie je povinní použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchádzač.
Stručný opis:
Predmetom zákazky je:
1. zber a odvoz komunálnych odpadov vrátane súvisiacich činností
2. čistenie miestnych ciest, chodníkov a verejných plôch
3. starostlivosť, údržba a budovanie verejnej zelene
4. starostlivosť, údržba, budovanie a rekonštrukcia mobiliáru mesta Martin
5. zabezpečenie čistenia šácht uličných vpustí, vsakov a iných kanalizačných šácht na komunikáciách mesta Martin
6. zimná údržba ciest, chodníkov a verejných spevnených plôch
Zákazka sa delí na šesť (6) samostatných častí, ČASŤ 1, ČASŤ 2., ČASŤ 3, ČASŤ 4, ČASŤ 5, ČASŤ 6 podľa bodu č. 3 týchto Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
oznamenie o vysledku.pdf04.07.2023
Zrušenie postupu zadávania zákazky_Časť 6.doc07.06.2023
Oznamenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.docx18.05.2023
Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu_.doc03.04.2023
Zmluva_Zabezpecenie_zimnej_udrzby_31032023_trackin.docx31.03.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 1_Časť.doc31.03.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 2_Časť.docx31.03.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 3_Časť.docx31.03.2023
Oznámenie o výsledku vybavenia ŽoN_Časť 6.doc31.03.2023
oznamenie-8593_-_mss.pdf27.02.2023
2023-OJS040-118274-sk.pdf24.02.2023
Príloha_11 SP_Orientačná mapa - Zimná údržba.jpg23.02.2023
Priloha_1_Navrh_operacneho_planu_zimnej_udrzby.docx23.02.2023
Súťažné podklady.pdf23.02.2023
CONTRACT.pdf23.02.2023
Časť_6_podklady_Zimnej_udrzby.zip23.02.2023

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421/ 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 02:21:14

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....