Zabezpečenie komunálnych služieb v meste Martin časť 2.

ID VO:
12569
Číslo z vestníka VO:
8593 - MSS Vestník č. 43/2023 - 27.02.2023
Dátum zverejnenia:
2023-04-12
Číslo z vestníka EU:
EÚ 2023/S 040-118274
Predpokladaná hodnota:
4 000 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
Hlavný predmet:
90000000 – 7 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby

Dodatočné kódy:
90500000 – 2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90600000 – 3 Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby 77300000 – 3 Záhradnícke služby
50870000 – 4 Opravy a údržba zariadenia ihrísk
90620000 – 9 Odpratávanie snehu
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je:
1. zber a odvoz komunálnych odpadov vrátane súvisiacich činností
2. čistenie miestnych ciest, chodníkov a verejných plôch
3. starostlivosť, údržba a budovanie verejnej zelene
4. starostlivosť, údržba, budovanie a rekonštrukcia mobiliáru mesta Martin
5. zabezpečenie čistenia šácht uličných vpustí, vsakov a iných kanalizačných šácht na komunikáciách mesta Martin
6. zimná údržba ciest, chodníkov a verejných spevnených plôch
Zákazka sa delí na šesť (6) samostatných častí, ČASŤ 1, ČASŤ 2., ČASŤ 3, ČASŤ 4, ČASŤ 5, ČASŤ 6 podľa bodu č. 3 týchto Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania .pdf13.07.2023
oznamenie o vysledku.pdf04.07.2023
Informácia o výsledku Časť 2.docx19.05.2023
Oznámenie o výsledku vybavenia ŽoN_Časť 2__Na vedo.doc15.04.2023
Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu_.doc03.04.2023
Priloha_5_Specifikacia_mechanizmov_a_technickeho_z.DOC31.03.2023
Zmluva_Cistenie_verejnych_priestranstiev_mesta_Mar.docx31.03.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 1_Časť.docx31.03.2023
Oznámenie o výsledku vybavenia ŽoN_Časť 2.doc31.03.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie Súťažných podklad.docx27.03.2023
oznamenie-8593_-_mss.pdf27.02.2023
2023-OJS040-118274-sk.pdf24.02.2023
Súťažné podklady.pdf23.02.2023
CONTRACT.pdf23.02.2023
Časť_2_podklady_Cistenie.zip23.02.2023

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421/ 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 16:17:51

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...