Zabezpečenie komunálnych služieb v meste Martin časť 1.

ID VO:
12568
Číslo z vestníka VO:
8593 - MSS Vestník č. 43/2023 - 27.02.2023
Číslo z vestníka EU:
EÚ 2023/S 040-118274
Predpokladaná hodnota:
40 000 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
Hlavný predmet:
90000000 – 7 Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie odpadu, čistenie a environmentálne služby

Dodatočné kódy:
90500000 – 2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
90600000 – 3 Čistiace a asanačné služby v mestských alebo vidieckych oblastiach a súvisiace služby 77300000 – 3 Záhradnícke služby
50870000 – 4 Opravy a údržba zariadenia ihrísk
90620000 – 9 Odpratávanie snehu
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je:
1. zber a odvoz komunálnych odpadov vrátane súvisiacich činností
2. čistenie miestnych ciest, chodníkov a verejných plôch
3. starostlivosť, údržba a budovanie verejnej zelene
4. starostlivosť, údržba, budovanie a rekonštrukcia mobiliáru mesta Martin
5. zabezpečenie čistenia šácht uličných vpustí, vsakov a iných kanalizačných šácht na komunikáciách mesta Martin
6. zimná údržba ciest, chodníkov a verejných spevnených plôch
Zákazka sa delí na šesť (6) samostatných častí, ČASŤ 1, ČASŤ 2., ČASŤ 3, ČASŤ 4, ČASŤ 5, ČASŤ 6 podľa bodu č. 3 týchto Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421/ 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 30.03.2023 22:02:09

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o ucast
  2023-02-24 09:00:00
  2023-04-05 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2023-02-24 09:00:00
  2023-04-05 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2023-02-24 09:00:00
  2023-04-05 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2023-02-24 09:00:00
  2023-05-31 23:00:00
 • otvárenie ponuk
  2023-04-05 10:30:00
  2023-04-05 12:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2023-04-05 10:30:00
  2023-04-12 23:59:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2023-04-05 10:30:00
  2023-04-12 23:59:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2023-04-05 13:00:00
  2023-04-11 23:59:00
 • Zaslanie oznámenia o splnení PÚ a náležitosti po
  2023-04-05 13:00:00
  2023-04-12 23:59:00
 • Výzva na EA
  2023-04-05 13:00:00
  2023-04-12 23:59:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2023-04-18 10:00:00
  2023-04-25 23:59:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2023-04-26 13:00:00
  2023-05-03 23:00:00
 • Žiadosť o poskytnutie súčinnosti
  2023-04-26 13:00:00
  2023-05-05 23:00:00
 • Elektronická aukcia časť 1.
  2023-04-17 08:30:00
  2023-04-17 09:00:00

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...