Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby

ID VO:
12563
Číslo z vestníka VO:
neuvádz sa
Dátum zverejnenia:
2023-01-30
Predpokladaná hodnota:
16 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
30125100-2 Tonerové náplne
50323100-6 Údržba periférnych zariadení počítačov
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom verejného obstarávania je poskytovanie služieb renovácie tonerov pre tlačiarne k počítačom, profylaktickej údržby tlačiarní a zabezpečenie záručného servisu tlačiarní v období od podpísania zmluvy do 31.12.2023 podľa Prílohy č. 1_ Zoznam tonerových kaziet tejto Výzvy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny stanovenia rozsahu týkajúceho sa zvýšenia alebo zníženia rozsahu predmetu zákazky v závislosti od vlastných prevádzkových potrieb a od zabezpečenia finančných prostriedkov.

Verejný obstarávateľ v zmysle § 108 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní vyhradzuje zákazku len pre záujemcov, ktorí majú štatút chránenej dielne25c) alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby25d) v rozsahu podľa bodu č. 4. opisu predmetu a požiadaviek na poskytovanie služby.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: 043/4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 01:52:57

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky