Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie

ID VO:
12558
Číslo z vestníka VO:
pripravuje sa
Predpokladaná hodnota:
2 340 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09310000-5 - Elektrická energia
65300000-6 - Rozvod elektriny a súvisiace služby
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia elektrickej energie pre verejné osvetlenie - združená dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o energetike"), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť elektroenergetiky (ďalej spolu len "Energetické predpisy") na predmet plnenia Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie a to k odberným miestam, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 - 92 odberných miest pre verejné osvetlenie v objeme 5 200 MWh.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421/ 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 03:16:51

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky