Realizácia stavby "Multifunkčná voľnočasová športová hala Martin"

ID VO:
12557
Číslo z vestníka VO:
9/2023 zo dňa 13.1.2023, zn.1022-WYP
Dátum zverejnenia:
2023-01-10
Predpokladaná hodnota:
2 422 718,92 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000 - 7 Stavebné práce
45111300 - 1 Demontážne práce
45223000 - 6 Stavebné práce na stavebných konštrukciách
45300000 - 0 Stavebno-inštalačné práce
45310000 - 3 Elektroinštalačné práce
45311000 - 0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45261000 - 4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
45330000 - 9 Kanalizačné a sanitárne práce
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia novostavby športovej haly a jej napojenia na verejné dopravné a technické vybavenie územia v rozsahu podľa projektovej dokumentácie a podľa výkazu výmeru prác a dodávok. Športová hala bude súčasťou areálu Základnej školy A. Dubčeka v Martine. Z južnej a východne strany haly budú vybudované prístupové komunikácie a chodníky pre zásobovanie a prístup do objektu. Navrhovaná montovaná stavba s oceľovým skeletom bude mať 2 dispozičné podlažia + 3. technické podlažie. Rozmery stavby 52,30 x 28,00 m, výška sedlovej strechy 11,50 m.
Stavba bude umiestnená v existujúcom uzavretom areáli Základnej školy A. Dubčeka na pozemkoch parcela číslo KNC 502/30, 502/34, 502/35, 502/47, 502/384, 502/490, katastrálne územie Záturčie, okres Martin, zapísané na liste vlastníctva číslo 1870, ktorých výlučným vlastníkom je verejný obstarávateľ.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Infomácia o výsledku vyhodnotenia ponúk .doc10.03.2023
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_úspešný .doc10.03.2023
Infomácia o výsledku vyhodnotenia ponúk _neúspešní.doc10.03.2023
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_upravená.doc08.03.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 38.doc13.02.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 39.doc13.02.2023
Zadanie_VV MVSH Martin zmena 2023_02_13.xlsx13.02.2023
Informácia_revízia zadania VV k 13.02.2023.docx13.02.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 37.doc09.02.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 20.doc07.02.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 21.doc07.02.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 22.doc07.02.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 23-31.doc07.02.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 34.doc07.02.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 35.doc07.02.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 36.doc07.02.2023
Aktualizovaný VV_zmena 07_02_2023.xlsx07.02.2023
Zmluva o dielo_01UHI2023_upravená.doc07.02.2023
Súťažné podklady_upravené.doc07.02.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 7.doc02.02.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 8_k ot.doc02.02.2023
Odpovede na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 11,12.doc02.02.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 32.doc02.02.2023
Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 33.doc02.02.2023
Dokumentácia a VV výmer zo dňa 24012023.zip01.02.2023
Dokumentácia a VV výmer zo dňa 31012023.zip01.02.2023
Redakčná oprava_3155 - IOX.pdf27.01.2023
Informácia pre uchádzačov_predĺženie LPP.doc25.01.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 8.doc25.01.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 9.doc25.01.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 10.doc25.01.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 19.doc25.01.2023
Zadanie VV MVSH Martin 2023_0123.xlsx.xlsx25.01.2023
Oznámenie o oprave.pdf25.01.2023
Oznámenie č. 1022-WYP.pdf25.01.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 4.doc20.01.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 5.doc20.01.2023
Zadanie výkaz výmer_doplnený a zmenený.xlsx20.01.2023
MVSH E10_vypisy2 2023_0119.pdf20.01.2023
MVSH E10_vypisy3 2023_0119.pdf20.01.2023
Duplicitná žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 6.doc20.01.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 2.doc19.01.2023
Duplicitná žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 3.doc19.01.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie_Na vedomie 1.doc17.01.2023
Súťažné podklady.pdf10.01.2023
VYZVA.pdf10.01.2023
Zmluva o dielo_01UHI2023.doc10.01.2023
Prílohy SP a zmluvy.doc10.01.2023
Projektová dokumentácia 1.zip10.01.2023
Projektová dokumentácia 2_Zadania VV.zip10.01.2023

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421/43 4204 157, 0940 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 15:34:47

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....