Zabezpečenie rozvozu teplých jedál - obedov pre fyzické osoby na území mesta Martin - zrušená

ID VO:
12556
Číslo z vestníka VO:
1/2023 zo dňa 02.01.2023, zn. 61 - WNS
Dátum zverejnenia:
2022-12-29
Predpokladaná hodnota:
47 520,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
55521100 - 9 Rozvoz stravy
55521200 - 0 Donáška stravy
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Doplnkové informácie:
Do elektronickej aukcie nebola predložená žiadna ponuka. Elektronická aukcia sa ruší.
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom rozvozu obedov fyzickým osobám na území mesta Martin, ktoré požiadali o
donášku stravy do domácnosti počas pracovných dní, od 10:00 hod. - 14:00 hod. Požiadavky na rozsah požadovanej
služby sú presne špecifikované v Zmluve o zabezpečení rozvozu teplých jedál obedov pre fyzické osoby na území mesta
Martin čl. III. a vo Výzve na predkladanie ponúk.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: 043/4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 16:41:38

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....