Zvislé dopravné značenie (ZDZ) a dopravné zariadenia

ID VO:
12555
Číslo z vestníka VO:
č. 275/2022 zo dňa 30.12.2022, pod zn. 51478 - WNP
Dátum zverejnenia:
2022-12-28
Predpokladaná hodnota:
9 200,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
34992200-9 - Dopravné značky
34920000-2 - Cestné príslušenstvo
44423400-5 - Značky a súvisiace prvky
45112400-9 - Výkopové práce
45000000-7 - Stavebné práce
45233280-5 - Montáž cestných bariér
45233290-8 - Inštalácia dopravných značiek
45233292-2 - Inštalácia bezpečnostného zariadenia
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výroba nových, oprava, dodávka, montáž a demontáž zvislých dopravných značiek (ZDZ), zábran, zariadení a príslušenstva (DZ), montážne, zváračské a iné práce (ďalej stavebné práce) súvisiace s dopravným značením a zariadeniami pre potreby Mesta Martin. Výroba a oprava dopravného značenia pozostáva z odstránenia a likvidácie starého ZDZ a DZ vrátane stĺpikov, zvyškov betónu a zostatkov poškodených symbolov, následne dodania a montáže nového ZDZ a DZ vrátane stavebných prác, opráv poškodeného existujúceho ZDZ a DZ vrátane stavebných prác a ostatných činností bližšie špecifikovaných v zmluvných dojednaniach (doprava, elektrocentrála a podobne).
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 25.04.2024 09:21:49

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky