Poskytovanie telekomunikačných služieb prostredníctvom virtuálnej privátnej siete

ID VO:
12550
Číslo z vestníka VO:
oznámenie č. 50084-WNS
Dátum zverejnenia:
2022-12-12
Predpokladaná hodnota:
100 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
64200000-8 Telekomunikačné služby
doplňujúce predmety:
64212000-5 Mobilné telefónne služby
32250000-0 Mobilné telefóny
32412100-5 Telekomunikačné siete
32551200-2 Telefónne ústredne
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je zriadenie a prevádzkovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, mobilné internetové pripojenie do dátových modemov, či tabletov, nákup koncových zariadení, ďalšie doplnkové verejné telekomunikačné služby) prostredníctvom Virtuálnej privátnej siete (ďalej len "VPS").
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: 043/ 4204 495, 0915 834 559
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 15:57:11

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...