Odstránenie havarijného stavu južnej fasády bytového domu, Košúty - Kernova 13, 036 01 Martin

ID VO:
12548
Číslo z vestníka VO:
neudáva sa
Predpokladaná hodnota:
46 334,98 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
2.1 Predmetom zákazky je realizácia "Odstránenie havarijného stavu južnej fasády bytového domu, Košúty - Kernova 13, 036 01 Martin". Objekt bude realizovaný podľa pokynov objednávateľa a v rozsahu v rozsahu Prílohy č.1 - výkaz, výmer a Prílohy č. 2 Statického posudku.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Matra, n.o.
  Šoltésovej 23 , 036 01 Martin
  IČO: 379 777 33

  Kontakt: Mgr. Ján Gallo - riaditeľ
  Telefón: 0918 480 113, 043/4444 333
  Web: www.matramartin.sk
  Email: jgallo@matramartin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 16:30:07

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...