NOVÁ MYJAVA - verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov

ID VO:
12547
Číslo z vestníka VO:
50167 - MNA Vestník č. 264/2022 - 14.12.2022
Predpokladaná hodnota:
0,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby,
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby.
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Mesto Myjava, ako verejný obstarávateľ, vyhlasuje ku dňu 08.12.2022 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na komplexné riešenie časti mesta - zóny „Nová Myjava“, ktorá z časti zmenila svoj pôvodný účel autobusovej stanice predovšetkým pre zamestnancov v priemysle.
Vytvára sa tým priestor pre situovanie novej funkcie v súlade s potrebami mesta ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien podľa §§ 119 – 125 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č. 157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016 v znení neskorších zmien (zverejnené na www.komarch.sk).
Súťažné podmienky po pripomienkovaní a odsúhlasení Mestom Myjava bolo prerokované a s pripomienkami odsúhlasené na prvom úvodnom zasadnutí poroty dňa 19.10.2022. Po prerokovaní, dopracovaní a zapracovaní pripomienok poroty budú predložené na overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora architektov súťažné podmienky overí Overením č.: KA – 996/2022 zo dňa 07.12.2022.
Vyhlásenie súťaže návrhov bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk, v Úradnom vestníku EU na stránke TED, na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na internetovej stránke www.archinfo.sk, na webovej stránke vyhlasovateľa www.myjava.sk, ako aj na portáli EVO.eBIT portal, stránka www.evoportal.sk.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Myjava
  Nám. M.R.Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
  IČO: 00309745

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421 903 556 783
  Web: www.myjava.sk
  Email: mkohutova@gaya.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.01.2023 00:41:08

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2022-12-08 15:00:00
  2023-03-16 16:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2022-12-08 15:00:00
  2023-03-08 23:59:00
 • Predkladanie súťažných návrhov
  2022-12-08 15:00:00
  2023-04-30 23:59:00
 • všeobecná agenda
  2022-12-08 15:00:00
  2023-04-30 23:59:00
 • Overovanie súťažných návrhov
  2023-03-20 10:00:00
  2023-03-20 20:00:00
 • Zasadnutie poroty a vyhodnotenie súťaže návrhov
  2023-03-23 10:00:00
  2023-03-24 20:00:00
 • Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže návrhov
  2023-03-24 20:00:00
  2023-04-14 18:00:00

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....