NOVÁ MYJAVA - verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov

ID VO:
12547
Číslo z vestníka VO:
50167 - MNA Vestník č. 264/2022 - 14.12.2022
Číslo z vestníka EU:
2022/S 240-692142
Predpokladaná hodnota:
122 500,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby,
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby.
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Mesto Myjava, ako verejný obstarávateľ, vyhlasuje ku dňu 08.12.2022 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na komplexné riešenie časti mesta - zóny „Nová Myjava“, ktorá z časti zmenila svoj pôvodný účel autobusovej stanice predovšetkým pre zamestnancov v priemysle.
Vytvára sa tým priestor pre situovanie novej funkcie v súlade s potrebami mesta ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien podľa §§ 119 – 125 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č. 157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016 v znení neskorších zmien (zverejnené na www.komarch.sk).
Súťažné podmienky po pripomienkovaní a odsúhlasení Mestom Myjava bolo prerokované a s pripomienkami odsúhlasené na prvom úvodnom zasadnutí poroty dňa 19.10.2022. Po prerokovaní, dopracovaní a zapracovaní pripomienok poroty budú predložené na overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská komora architektov súťažné podmienky overí Overením č.: KA – 996/2022 zo dňa 07.12.2022.
Vyhlásenie súťaže návrhov bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk, v Úradnom vestníku EU na stránke TED, na internetových stránkach SKA www.komarch.sk, na internetovej stránke www.archinfo.sk, na webovej stránke vyhlasovateľa www.myjava.sk, ako aj na portáli EVO.eBIT portal, stránka www.evoportal.sk.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Harmonogram elektronického procesu VO_upravený 150.doc15.03.2023
Upravený harmonogram verejného obstarávania.doc14.03.2023
2. Odpoveď na otázku z 07.02.2023. Odpoveď na otázku z 0710.02.2023
3. Odpovede na otázky z 08..02.2023. Odpovede na otázky z 0810.02.2023
4. Odpoveď na otázku z 08.02.2023. Odpoveď na otázku z 0810.02.2023
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie.docx06.02.2023
Fotodokumentácia.zip16.12.2022
NOVÁ MYJAVA - HRANICE RIEŠENÝCH ÚZEMÍ v PNG.png16.12.2022
oznamenie-50167_-_mna.pdf14.12.2022
NOVÁ MYJAVA - ZADANIE.pdf08.12.2022
NOVÁ MYJAVA - SÚŤAŽNÉ PODMIENKY.pdf08.12.2022
Oznámenie o súťaži návrhov.pdf08.12.2022
PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK.zip08.12.2022
Zoznam požiadaviek.doc08.12.2022
SÚŤAŽNĚ POMOCKY.zip08.12.2022

Obstarávateľ

 • Mesto Myjava
  Nám. M.R.Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
  IČO: 00309745

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421 903 556 783
  Web: www.myjava.sk
  Email: mkohutova@gaya.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 25.04.2024 09:07:57

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...