Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica - dodávka elektrickej energie na rok 2023

ID VO:
12545
Číslo z vestníka VO:
49623 - WNT, Vestník č. 259/2022 - 07.12.2022
Predpokladaná hodnota:
21 182,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09310000-5 Elektrická energia
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na odberné miesto (OM) špecifikované verejným obstarávateľom vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa v OM a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam PDS v plánovanom množstve pre odberné miesto
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
1. Súťažné podklady.zip07.12.2022

Obstarávateľ

 • Gymnázium Mikuláša Kováča
  Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica
  IČO: 00626317

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: http://www.gmkbb.sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 14:51:11

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...