Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie

ID VO:
12543
Číslo z vestníka VO:
49548 - MST Vestník č. 258/2022 - 06.12.2022
Číslo z vestníka EU:
Ú. v. EÚ/S S234 05/12/2022 674331-2022-SK
Predpokladaná hodnota:
1 040 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09310000-5 - Elektrická energia
65300000-6 - Rozvod elektriny a súvisiace služby
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie
Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia elektrickej energie pre verejné osvetlenie - združená dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny a prevzatie zodpovednosti za odchýlku zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“), zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť elektroenergetiky (ďalej spolu len „Energetické predpisy“) na predmet plnenia Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie, a to k odberným miestam, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 - 92 odberných miest pre verejné osvetlenie v objeme 5 200 MWh za uvádzané zmluvné obdobie.
Dodávka elektrickej energie musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi SR / zákon č.251/2012 Z. z. o energetike, vyhláška ÚRSO č. 24/2013 v znení neskorších predpisov a nariadenie vlády č. 317/2007 v znení neskorších predpisov.
7
Predmetom plnenia je Dodávka elektriny, prevzatie zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektriny pre verejné osvetlenie v termíne od účinnosti zmluvy 01.02.2023 počnúc hod. 00:00:00 hod. do 31.12.2024 do 23:59:59 hod.
Miestom plnenia sú jednotlivé odberné miesta v počte 92 ks, na ktoré je verejný obstarávateľ pripojený. Verejný obstarávateľ nie je vlastníkom meračov elektrickej energie pre jednotlivé odberné miesta.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421/ 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 00:53:57

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky