Gymnázium Mikuláša Kováča - Dodávka plynu na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

ID VO:
12539
Číslo z vestníka VO:
244/2022 - 15.11.2022, 47765 - WNT
Predpokladaná hodnota:
61 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
09123000-7- Zemný plyn, 65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu formou združenej dodávky, zabezpečenie distribučných služieb a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu pre Gymnázium Mikuláša Kováča
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
1. Súťažné podklady.zip14.11.2022

Obstarávateľ

 • Gymnázium Mikuláša Kováča
  Mládežnícka 51
  IČO: 00626317

  Kontakt: Lukáš Klibáni
  Telefón: +421 904 746 992
  Web: http://www.gmkbb.sk/
  Email: lukas@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 25.04.2024 08:53:36

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....