Úprava zmesového komunálneho odpadu.

ID VO:
12536
Číslo z vestníka VO:
194/2022 39852-MSS 5.9.2022
Číslo z vestníka EU:
2022/S 165-469118
Predpokladaná hodnota:
500 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
90511100 - zber tuhého komunálneho odpadu
90512000 - služby na prepravu odpadu
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie upravy odpadu v zmysle § 3 ods. 9) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadpoch v znení neskorších predpisov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Bytča
  Mestský úrad v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča.
  IČO: 00321192

  Kontakt: Ing. Dušan Beníček
  Telefón: 041/507 39 13
  Web: www.bytca.sk
  Email: aukcie@bytca.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.09.2022 05:14:50

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania ,
  2022-08-24 00:00:00
  2022-09-26 10:00:00
 • Otváranie ponúk
  2022-09-26 10:30:00
  2022-09-26 11:00:00
 • Hodnotenie splnenie podmienok
  2022-09-26 11:00:00
  2022-09-29 15:00:00
 • Vysvetlenie SP
  2022-08-24 00:00:00
  2022-09-26 11:00:00
 • Vyhodnotenie ponúk
  2022-09-26 11:00:00
  2022-09-30 19:00:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2022-09-30 19:00:00
  2022-10-14 15:00:00
 • všeobecná agenda
  2022-08-24 10:00:00
  2022-10-31 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2022-08-24 00:00:00
  2022-09-26 10:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...