Administratívna budova bývalej advokátskej komory – stavebné úpravy a prístavby – 2. etapa

ID VO:
12522
Číslo z vestníka VO:
32245 - WYP Vestník č. 157/2022
Dátum zverejnenia:
2022-07-13
Predpokladaná hodnota:
906 539,69 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
45111300-1
45223000-6
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45454100-5
45262520-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav a prístavby existujúcej budovy bývalej advokátskej komory v rozsahu
podľa projektovej dokumentácia a podľa výkazu výmer prác a dodávok.
Predmetom plnenia zmluvy je realizácia stavebných, montážnych a ďalších súvisiacich prác spojených so stavebnými
úpravami existujúceho objektu uvedenej stavby:
Práce a dodávky HSV
Práce a dodávky PSV
Práce a dodávky M
Objekt z hľadiska stavebno-technického doposiaľ prešiel niekoľkými stavebnými úpravami. Po stránke dispozično -
prevádzkovej bolo najväčším zásahom čiastočná redukcia obchodného parteru, zmena prepojenia horizontálnych a
vertikálnych komunikácií, zmena účelu spoločenskej sály a zrušenie obytnej funkcie časti objektu. Po stránke technickej
boli na objekte vykonané zmeny v riešení výmeny časti podláh, zdravotechnických zariadení a inštalácií, elektrických
inštalácií vrátane osvetlenia a výmeny resp. doplnením niektorých stavebných prvkov. Po technickej stránke bolo
najzávažnejším zásahom do interiéru budovy zriadenie ústredného vykurovania s inštaláciami necitlivo vedenými
priestormi objektu. Všetky tieto zmeny boli realizované ako čiastkové bez celkovej koncepcie a bez ohľadu na charakter
budovy.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky", projektovú dokumentáciu stavby
vypracovanej autorizovaným architektom Ing. arch, Ottom Gaťom, s. r. o., A. Kmeťa 22, 036 01 Martin, v zmysle
všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri
1/5
dodržaní platných STN, podľa platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vypracovaný výkaz
výmer týchto Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.01.2023 00:30:07

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky