Prestavba skladu - Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede

ID VO:
12519
Číslo z vestníka VO:
č. 154/2022, zn. 31754 - WYP
Predpokladaná hodnota:
862 170,40 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45212313-3
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je prestavba skladovacích priestorov v areáli Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede. Práce budú uskutočnené v bezprostrednej blízkosti kultúrnej pamiatky, hlavnej budovy múzea. V areáli múzea sa nachádza budova skladu (jSO01), ktorá je v zlom technickom stave a je navrhnutá na prestavbu a dočasný depozitný sklad (jSO02), ktorý bude odstránený.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede
  Múzejná 2, 929 01 Dunajská Streda
  IČO: 36087041

  Kontakt: Csambalová Zita
  Telefón: +421 315523589
  Web:
  Email: csambalova.zita@zupa-tt.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 16:32:27

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...