Bezpečné parkovanie bicyklov a kolobežiek - obstarávanie zrušené

ID VO:
12514
Číslo z vestníka VO:
pripravuje sa
Dátum zverejnenia:
2022-06-24
Predpokladaná hodnota:
118 383,73 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45213310 - 9 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich s cestnou dopravou
44000000 - 0 Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov)
45000000 - 7 Stavebné práce
45233160 - 8 Cestičky a iné spevnené povrchy
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Doplnkové informácie:
elektronická aukcia zrušená
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vybudovanie 3 ks prístreškov pre bicykle a kolobežky vrátane stavených prác a súvisiacich dodávok a služieb (dodanie stojanov na parkovanie bicyklov, servisný stojan a cyklopupma), podľa projektovej dokumentácie s názvom: Bezpečné parkovanie bicyklov a kolobežiek.
Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Branislavom Ďurkáčom, Limbová 13, 010 07 Žilina, autorizovaný stavebný inžinier SKSI, podľa podmienok rozhodnutia vydaného obcou Sučany č.j.: 9447/471/2021-Ko zo dňa 04.10.2021.

Objekty sa nachádzajú na pozemkoch vo vlastníctve verejného obstarávateľa- MsÚ Martin , Nám. S. H. Vajanského 1 (par.č. KN-C č. 284/1 k.ú. Martin), Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27,Martin (par.č. KN-C č. 3045/1 k.ú Priekopa), Základná škola, Jozefa Kronera 25,Martin (par.č. KN-C č. 1930/32 k.ú. Martin).
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 00:55:57

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...