Výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka - mestská časť Košúty

ID VO:
12513
Číslo z vestníka VO:
pripravuje sa
Dátum zverejnenia:
2022-06-24
Predpokladaná hodnota:
101 233,26 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
37535200-9 Zariadenie ihrísk
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba detského inkluzívneho ihriska Rodinka - mestská časť Košúty. Navrhované detské ihrisko je situované v Martine na ul. F. Štefunku, vnútroblok C. Majerníky, v mestskej časti Košúty. Parcelné číslo reg. C-KN č. 3002/53, 3002/55, 3002/56, 3002/57, 3002/59, 3507 (vlastník stavebník, LV č. 1710), na pozemkoch v katastrálnom území Priekopa.

Stavebno-technické riešenie
Realizácia návrhu detského ihriska bude vykonávaná na základe projektovej dokumentácie a zadania výkazu výmer. Práce zrealizovania tohto diela sú rozdelené na 2 etapy, ktoré budú na seba kontinuálne nadväzovať.
Prvá etapa:
- vybúranie určených jestvujúcich spevnených plôch - pozostáva z vybúrania spevnených asfaltových a betónových plôch + ekologická likvidácia (alebo odvoz a uskladnenie na riadenej skládke)
- plošná úprava terénu - pozostáva z hrubého zarovnania plôch po prevedených búracích prácach
- zatrávnenie
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Projektová dokumentácia stavby.zip24.06.2022
Zmluva o dielo.doc24.06.2022
Výkaz výmer_zadanie.xlsx24.06.2022

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: +421 43 4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 15:48:10

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....