Skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu.

ID VO:
12511
Číslo z vestníka VO:
30182 - WNS Vestník č. 143/2022
Predpokladaná hodnota:
85 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu.
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je ober a skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý vzniká pri bežnej údržbe verejnej zelene.parkov a cintorínov; (kosenie trávnatých plôch orezávanie a výrub drevín a krovín a pod.).
- zloženie BRO, bude prevažne: pokosená tráva, konáre z orezu a výrubu drevín, suché zvyšky rastlín, odpad zo zberu úrody, lístie a pod.
- predpokladaný termín zabezpečovania zhodnocovania BRO, apríl - november, so zabezpečením dovozu BRO do zariadenia uchádzača na zhodnotenie vlastnými vozidlami.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Bytča
  Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča
  IČO: 00321192

  Kontakt: Ing. dušan Beníček
  Telefón: 041 507 39 13
  Web: www.bytca.sk
  Email: aukcie@bytca.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.01.2023 01:03:15

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...