Školský internát Obchodnej akadémie Veľký Meder, 1. etapa

ID VO:
12509
Číslo z vestníka VO:
137/2022, zn. 29380 - WYP
Predpokladaná hodnota:
812 287,96 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214700-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú:
a) búracie práce ktoré budú realizované v rozsahu jestvujúceho objektu na p.č. 2167/12. Celý objekt SO 01) bude kompletne zbúraný, vrátane prípojok inžinierskych sietí. Nosnú konštrukciu búraného objektu tvorí samonosný oceľový skelet z dutých valcovaných profilov tzv. UNIMObuniek,
ktoré sú pospájané do jedného dvojpodlažného objektu.
b} výstavba dvojpodlažného objektu dočasného ubytovania pre stredoškolských študentov, priestormi pre pedagogický personál s technickým zázemím.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obchodná akadémia· Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder
  Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder
  IČO: 00044351

  Kontakt: Mgr. Alžbeta Horváthová
  Telefón: +421911748203
  Web: https://oavm.edupage.org/
  Email: oagvm@oagvm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.01.2023 01:38:15

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...