Rozšírenie parkovacích plôch v miestnej časti Martin - Priekopa, Ul. Matúša Dullu

ID VO:
12508
Číslo z vestníka VO:
138/2022, zn.29547-WNP
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Predpokladaná hodnota:
199 163,58 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45223300 - 9 Stavebné práce na stavbe parkovísk
45233000 - 9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
45232424 - 0 Stavebné práce na kanalizačných odtokoch
45232451 - 8 Odvodňovacie a povrchové práce
45432112 - 2 Kladenie dlažby
44113620 - 7 Asfalt
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rozšírenie parkovacích plôch v miestnej časti Martin - Priekopa, na ulici Matúša Dullu. Na parkovisku vznikne 38 parkovacích miest, z toho 2 budú vyhradené pre vozidlá osôb so zdravotným postihnutím. Vybudovaním nového parkoviska sa zväčší priestor na odstavovanie vozidiel, ktorých je v súčasnosti nedostatok. Parkovisko pozostáva z dvoch parkoviskových komunikácií, na ktoré sa budú napájať kolmé parkovacie miesta. Obrusná vrstva krytu parkoviskových komunikácií bude z asfaltobetónu, obrusná vrstva krytu parkovacích miest bude z betónovej zámkovej dlažby hr. 80 mm. Parkoviskové komunikácie budú od parkovacích miest oddelené - oddilatované - zapustenými cestnými obrubníkmi. Odvodnenie parkoviska bude zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom povrchu k navrhovaným dažďovým vpustom a novou dažďovou kanalizáciou cez odlučovač ropných látok do podzemného vsaku.

Stavebno - technické riešenie:
Navrhované rozšírenie parkovacích miest v MČ Martin - Priekopa sa skladá z nasledovných stavebných objektov:
SO 01 Parkovacie miesta
SO 02 Dažďová kanalizácia
SO 03 Verejné osvetlenie
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: 043/4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 01:01:47

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....