Administratívna budova bývalej advokátskej komory – stavebné úpravy a prístavby – 2. etapa

ID VO:
12501
Číslo z vestníka VO:
28056 - WYP Vestník č. 125/2022
Predpokladaná hodnota:
906 539,69 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
45111300-1
45223000-6
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45454100-5
45262520-2
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav a prístavby existujúcej budovy bývalej advokátskej komory v rozsahu
podľa projektovej dokumentácia a podľa výkazu výmer prác a dodávok.
Predmetom plnenia zmluvy je realizácia stavebných, montážnych a ďalších súvisiacich prác spojených so stavebnými
úpravami existujúceho objektu uvedenej stavby:
Práce a dodávky HSV
Práce a dodávky PSV
Práce a dodávky M
Objekt z hľadiska stavebno-technického doposiaľ prešiel niekoľkými stavebnými úpravami. Po stránke dispozično -
prevádzkovej bolo najväčším zásahom čiastočná redukcia obchodného parteru, zmena prepojenia horizontálnych a
vertikálnych komunikácií, zmena účelu spoločenskej sály a zrušenie obytnej funkcie časti objektu. Po stránke technickej
boli na objekte vykonané zmeny v riešení výmeny časti podláh, zdravotechnických zariadení a inštalácií, elektrických
inštalácií vrátane osvetlenia a výmeny resp. doplnením niektorých stavebných prvkov. Po technickej stránke bolo
najzávažnejším zásahom do interiéru budovy zriadenie ústredného vykurovania s inštaláciami necitlivo vedenými
priestormi objektu. Všetky tieto zmeny boli realizované ako čiastkové bez celkovej koncepcie a bez ohľadu na charakter
budovy.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky", projektovú dokumentáciu stavby
1/5
vypracovanej autorizovaným architektom Ing. Arch, Ottom Gaťom, s.r.o., A. Kmeťa 22, 036 01 Martin, v zmysle
všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek, pri
dodržaní platných STN, podľa platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a vypracovaný výkaz
výmer Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 434204181
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.05.2024 08:27:26

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....