Stavebné úpravy budovy amfiteátra - sociálne zariadenia a šatne pre CVČ Martin, II. etapa - zateplenie

ID VO:
12496
Číslo z vestníka VO:
26905 - WNP Vestník č. 116/2022
Dátum zverejnenia:
2022-05-16
Predpokladaná hodnota:
178 985,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45443000 - 4 Fasádne práce
45321000 - 3 Tepelnoizolačné práce
45300000 - 0 Stavebno-inštalačné práce
45262600 - 7 Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
45310000 - 3 Elektroinštalačné práce
45311000 - 0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45261410 - 1 Strešné izolačné práce
45261420 - 4 Izolačné práce proti vode
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav existujúcej budovy amfiteátra, ktoré spočívajú v dodatočnom zateplení obvodového muriva a strešného plášťa objektu. Miestom vykonania diela je stavba so súp.č. 5370 na pozemku reg. C KN parc.č. 1859/26, zapísaná na liste vlastníctva č. 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin. Stavba je vo vlastníctve objednávateľa.
Stavbu tvorí jeden stavebný objekt pozostávajúci z nasledovných stavebných prác a dodávok:
Úprava povrchov
Ostatné konštrukcie
Izolácie proti vode a vlhkosti
Izolácie striech
Izolácie tepelné
Konštrukcie tesárske
Konštrukcie klampiarske
Nátery
Elektromontáže
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: 043/4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 15:19:04

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....