Stavebné úpravy budovy amfiteátra - sociálne zariadenia a šatne pre CVČ Martin, II. etapa - zateplenie

ID VO:
12496
Číslo z vestníka VO:
26905 - WNP Vestník č. 116/2022
Dátum zverejnenia:
2022-05-16
Predpokladaná hodnota:
178 985,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45443000 - 4 Fasádne práce
45321000 - 3 Tepelnoizolačné práce
45300000 - 0 Stavebno-inštalačné práce
45262600 - 7 Rôzne špecializované remeselné stavebné práce
45310000 - 3 Elektroinštalačné práce
45311000 - 0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45261410 - 1 Strešné izolačné práce
45261420 - 4 Izolačné práce proti vode
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav existujúcej budovy amfiteátra, ktoré spočívajú v dodatočnom zateplení obvodového muriva a strešného plášťa objektu. Miestom vykonania diela je stavba so súp.č. 5370 na pozemku reg. C KN parc.č. 1859/26, zapísaná na liste vlastníctva č. 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin. Stavba je vo vlastníctve objednávateľa.
Stavbu tvorí jeden stavebný objekt pozostávajúci z nasledovných stavebných prác a dodávok:
Úprava povrchov
Ostatné konštrukcie
Izolácie proti vode a vlhkosti
Izolácie striech
Izolácie tepelné
Konštrukcie tesárske
Konštrukcie klampiarske
Nátery
Elektromontáže
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
  IČO: 00316 792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová
  Telefón: 043/4204 157, 0908 740 339
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 01:40:52

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...