Dodanie, osadenie a montáž certifikovaných herných prvkov - aukcia zrušená

ID VO:
12493
Číslo z vestníka VO:
pripravuje sa
Dátum zverejnenia:
2022-06-02
Číslo z vestníka EU:
VO_2022_S 086-232251
Predpokladaná hodnota:
233 316,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
43325000 Zariadenia pre parky a ihriská
45111291 Úprava terénu na stavenisku
45236210 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie, osadenie a montáž certifikovaných herných prvkov
(detských hracích prvkov v zmysle normy EN 1176, fitness a workout prvkov v zmysle
normy EN 16 630, parkúr EN 168 99) vrátane certifikovaných povrchov tlmiacich
náraz (v zmysle noriem EN 1176 a EN 1177) v jednotlivých mestských častiach mesta
Martin.
Dobudovanie ihrísk v jednotlivých mestských častiach mesta Martin bude zahŕňať
podľa príloh Technická špecifikácia prvkov - dodanie, osadenie, montáž jednotlivých
certifikovaných herných prvkov (detských, fitness a workout) na miesto realizácie
vrátane dodávky a položenia certifikovaných povrchov tlmiacich náraz pod zariadenia,
ktoré si to vyžadujú, o rozmeroch v zmysle platnej normy.
Súčasťou sú aj výkopové práce, betonáž základov, odvoz a likvidácia výkopovej
zeminy a konečná úprava terénu. Nedeliteľnou súčasťou Súťažných podkladov je
Položkový rozpočet samostatne pre každú mestskú časť (7 mestských častí) so
špecifikáciami a určenými minimálnymi technickými parametrami jednotlivých prvkov
v zmysle zmluvných podmienok alebo ekvivalentu, technická špecifikácia prvkov a
technické listy, ktorými je definovaný rozsah prác a dodávok predmetu obstarávania a
zadanie, ktorý verejný obstarávateľ žiada oceniť v predloženom rozsahu a obsahu s
náležitou odbornou starostlivosťou a sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, RNDr. Mária Rovňáková
  Telefón: +421 434204157 / 434204246
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 02:33:57

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky