Športové vybavenie haly v Bytči

ID VO:
12489
Číslo z vestníka VO:
Vestník č. 95/2022
Predpokladaná hodnota:
82 534,50 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
37400000-2 - športový tovar a výbava
37420000-8 - výbava do telocvične
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je komplexné technické a športové vybavenie športovej haly v Bytči. Súčasťou zákazky, je dodávka a osadenie hádzanárskych bránok, stĺpov pre volejbal, tenisových stĺpikov, dodávky a osadenia basketbalových konštrukcií so sklopným mechanizmom, vrátane dodávky a montáže všetkých sietí, stolnotenisových stolov a pod.
Bližší rozsah zákazky je v prílohe - výkaz - výmer.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Bytča
  Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča
  IČO: 00321192

  Kontakt: Ing. Dušan Beníček
  Telefón: 041/507 39 13
  Web: www.bytca.sk
  Email: aukcie@bytca.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 02:52:06

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...