Nájomný bytový dom 10 b. j. s technickou vybavenosťou

ID VO:
12488
Číslo z vestníka VO:
85/2022, zn. 18791 - WYP
Predpokladaná hodnota:
625 677,92 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45211340-4
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba bytového domu s 10 bytovými jednotkami a technickou vybavenosťou.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk.pdf05.04.2022
Súťažné podklady.pdf05.04.2022
Prtílohy SP.zip05.04.2022

Obstarávateľ

 • Obec Moča
  Obecný úrad, 946 37 Moča 168
  IČO: 00306576

  Kontakt: Ing. Eszter Tóth
  Telefón: +421 357789404
  Web:
  Email: moca@slovanet.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 21.05.2022 04:14:34

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...