Revitalizácia Námestia protifašistických bojovníkov

ID VO:
12486
Číslo z vestníka VO:
17997 - WYP Vestník č. 80/2022
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Predpokladaná hodnota:
662 288,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
45112711-2
45310000-3
45232424-0
45232451-8
45432112-2
77300000-3
43325000-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy jestvujúceho Námestia protifašistických bojovníkov, ktoré je v nevyhovujúcom
stave, nakoľko dreviny sú v zanedbanom stave a vyžadujú profesionálne ošetrenie a úpravu pôdy. Riešené námestie sa
nachádza v mestskej časti mesta Martin Podháj, na ulici Gorkého, na parcelách registra KN-C parc. č. 3528/15 a 4263/5,
k. ú. Martin.
Hlavnou myšlienkou riešenia je vytvorenie funkčných peších prepojení a atraktívneho priestoru pre návštevníkov územia.
Hlavná kompozičná os oproti pôvodným nevyužívaným nadštandardným peším prepojeniam je navrhnutá ako 1 (jedna)
čistá línia v smere S-J. Hlavnú os pretína doplnková os s orientáciou Z-V prepájajúca autobusovú zastávku a detské
ihrisko veľký okruh pre väčšie deti. Chodníky sú navrhnuté z veľkoformátovej zámkovej dlažby a dopravné okruhy sú z
liatej gumy a priepustného mlatového povrchu. V území je navrhnuté šikmé parkovanie, nakoľko súčasné kapacity pre
okolitú občiansku vybavenosť nie sú postačujúce. Z hľadiska bezpečnosti je navrhnuté rozšírenie autobusovej niky a
posun chodníka s autobusovou zastávkou. Návrh uvažuje s výrubom drevín a prípadnou novou výsadbou.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky", projektovú dokumentáciu a výkaz
výmer, ktoré sú prílohou Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Ivana Bobrovská
  Telefón: +421 434204157 / 434204501
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 21.05.2022 03:57:16

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o ucast
  2022-03-30 16:00:00
  2022-04-20 10:00:00
 • vysvetlenie k oznameniu o vyhlaseni VO
  2022-03-30 16:00:00
  2022-04-20 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2022-03-30 16:00:00
  2022-04-20 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2022-03-30 16:00:00
  2022-06-03 12:00:00
 • otvárenie ponuk
  2022-04-20 10:30:00
  2022-04-20 11:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2022-04-20 10:30:00
  2022-04-25 20:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2022-04-20 10:30:00
  2022-04-25 20:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2022-04-20 13:00:00
  2022-04-24 23:59:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2022-04-20 13:00:00
  2022-04-25 23:59:00
 • Výzva na EA
  2022-04-20 13:00:00
  2022-04-25 23:59:00
 • EA
  2022-04-28 09:00:00
  2022-04-28 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2022-04-28 12:00:00
  2022-05-05 23:59:00
 • zverejnenie výsledku
  2022-05-06 13:00:00
  2022-05-20 12:00:00

Najčastejšie otázky