Revitalizácia Námestia protifašistických bojovníkov

ID VO:
12486
Číslo z vestníka VO:
17997 - WYP Vestník č. 80/2022
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Predpokladaná hodnota:
662 288,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45000000-7
45112711-2
45310000-3
45232424-0
45232451-8
45432112-2
77300000-3
43325000-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy jestvujúceho Námestia protifašistických bojovníkov, ktoré je v nevyhovujúcom
stave, nakoľko dreviny sú v zanedbanom stave a vyžadujú profesionálne ošetrenie a úpravu pôdy. Riešené námestie sa
nachádza v mestskej časti mesta Martin Podháj, na ulici Gorkého, na parcelách registra KN-C parc. č. 3528/15 a 4263/5,
k. ú. Martin.
Hlavnou myšlienkou riešenia je vytvorenie funkčných peších prepojení a atraktívneho priestoru pre návštevníkov územia.
Hlavná kompozičná os oproti pôvodným nevyužívaným nadštandardným peším prepojeniam je navrhnutá ako 1 (jedna)
čistá línia v smere S-J. Hlavnú os pretína doplnková os s orientáciou Z-V prepájajúca autobusovú zastávku a detské
ihrisko veľký okruh pre väčšie deti. Chodníky sú navrhnuté z veľkoformátovej zámkovej dlažby a dopravné okruhy sú z
liatej gumy a priepustného mlatového povrchu. V území je navrhnuté šikmé parkovanie, nakoľko súčasné kapacity pre
okolitú občiansku vybavenosť nie sú postačujúce. Z hľadiska bezpečnosti je navrhnuté rozšírenie autobusovej niky a
posun chodníka s autobusovou zastávkou. Návrh uvažuje s výrubom drevín a prípadnou novou výsadbou.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky", projektovú dokumentáciu a výkaz
výmer, ktoré sú prílohou Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Ivana Bobrovská
  Telefón: +421 434204157 / 434204501
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 01:09:40

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....