PRIAME ROKOVACIE KONANIE - Vypracovanie projektovej dokumentácie „PARKOVACIE DOMY V MARTINE“

ID VO:
12485
Číslo z vestníka VO:
17630 - DES Vestník č. 78/2022
Číslo z vestníka EU:
Ú. v. EÚ/S S60 25/03/2022 158305-2022-SK
Predpokladaná hodnota:
388 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
71200000-0
71250000-5
71220000-6
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie PARKOVACIE DOMY V MARTINE v rozsahu vypracovania
projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou
realizačného projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer, spracovanie urbanisticko-architektonickej štúdie, inžiniersku
činnosť pre vydanie územného rozhodnutia, inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia (príp. dopravného
stavebného povolenia a/alebo vodoprávneho stavebného povolenia), zabezpečenie právoplatného rozhodnutia vydaného
v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (EIA) a z vykonávania autorského dozoru pri realizačnej PD a pri realizácii stavby.
Priame rokovacie konanie sa uskutočňuje na základe vyhlásenej verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov
PARKOVACIE DOMY V MARTINE, výsledkov súťaže návrhov a odporúčania poroty.
Verejný obstarávateľ vyhlásil verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov PARKOVACIE DOMY V MARTINE, ktorej
účelom bolo získať komplexné riešenie návrhu parkovacieho domu v mestskej časti Záturčie, na existujúcom sídlisku
HBV a v mestskej časti Košúty, na sídlisku Košúty II. Porota hodnotila návrhy podľa rovnocenných hodnotiacich kritérií
uvedených v súťažných podmienkach:
-komplexnosť architektonického návrhu vrátane urbanistických väzieb na širšie okolie,
-kvalita a kreativita architektonického riešenia,
-kvalita funkčno-priestorového a prevádzkového riešenia objektov a priestorov
s dôrazom na efektivitu prevádzky,
-environmentálne aspekty návrhu,
-priestorová a ekonomická efektívnosť návrhu
-komplexnosť architektonického návrhu vrátane urbanistických väzieb na širšie okolie,
Podľa výsledkov súťaže návrhov a odporúčania poroty vyhlasovateľ s víťazom súťaže, na základe výsledkov priameho
rokovacieho konania podľa § 81 písm. h), zákona o verejnom obstarávaní vyrokuje zmluvu o dielo podľa ustanovení §
536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na spracovanie požadovaného rozsahu prác.
1/4
Vybraní 2 (dvaja) autori víťazného súťažného návrhu E a víťazného súťažného návrhu I (na návrh poroty) budú po
uzavretí zmluvy o dielo zhotoviteľmi vypracovania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer,
inžiniersku činnosť stavebného povolenia a/alebo vodoprávneho stavebného povolenia), zabezpečenie právoplatného
rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (EIA) a z vykonávania autorského dozoru pri realizačnej PD a pri realizácii
stavby.
Verejný obstarávateľ požaduje:
zhotoviteľ je povinný zhotoviť a dodať verejnému obstarávateľovi dielo v uvedenom rozsahu a obsahu v tlačenej a
elektronickej podobe/CD nosiči v počtoch:
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie - 10 sád tlačených + 1 CD (dwg a pdf) v elektronickej forme,
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (príp. dopravné stavebné povolenie a/alebo vodoprávne stavebné
povolenie) s podrobnosťou realizačného projektu - 10 sád tlačených + 1 CD (dwg a pdf) vrátane výkazu výmer a
rozpočtu v elektronickej forme.
Dielo musí byť v súlade:
s územným plánom Mesta Martin, v súlade so zákonom 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,
so všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike,
s príslušnými STN/EN normami.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • TURIEC, a.s.
  Námestie S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 36387959

  Kontakt: Ing. Miroslav Lepeta
  Telefón: +421 903114121
  Web: www.martin.sk
  Email: info@parkovaniemartin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 02:23:59

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Zaradenie dodávateľa do internej databázy
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Predpokladom zaradenia dodávateľa do internej databázy dodávateľov je v prvej etape registrácia dodávateľa vo forme akceptácie týchto podmienok a úplného a pravdivého vyplnenia registračného formulára. Formuláre je možné odoslať priamo v režime on-line.

  Dodávateľ, ktorý úplne a pravdivo vyplnil všetky povinné políčka registračného formulára bude následne zaradený do internej databázy dodávateľov. V rámci tejto databázy budú dodávatelia klasifikovaní podľa druhu tovarov, služieb alebo prác, ktoré majú záujem dodávať alebo poskytovať....