Rekonštrukcia plavárne (II. Etapa) Gymnázium Z.K. s VJM Galanta

ID VO:
12484
Číslo z vestníka VO:
Vestník č. 78/2022, 17588 - WYP
Predpokladaná hodnota:
461 844,44 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45214220-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti existujúceho objektu gymnázia v meste Galanta. Rekonštrukcia a stavebné
úpravy súvisia s výmenou technického vybavenia plavárne, predĺženie životnosti, modernizácia technológie a zlepšenie izolačnej schopnosti objektu.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponuky.pdf28.03.2022
Súťažné podklady.pdf28.03.2022
Prílohy SP.zip28.03.2022

Obstarávateľ

 • Gymnázium Z. Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP

  IČO: 00160156

  Kontakt: Mgr. János Marsall
  Telefón: +421 317802266
  Web:
  Email: kodaly@gymmadga.edu.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 21.05.2022 03:47:31

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....