Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare

ID VO:
12482
Číslo z vestníka VO:
17376 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022
Číslo z vestníka EU:
2022/S 058-150887
Predpokladaná hodnota:
4 605 362,37 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233141-9 Práce na údržbe ciest
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia projektu stavebných prác s názvom " Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec - Tatranské Matliare. Cesta II/537 slúži k napojeniu priľahlých miest a obcí Prešovského samosprávneho kraja na cesty I/18 a I/66 a následne na súhrnnú sieť TEN-T. Cesta II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu, kde je napojená na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od Starého Smokovca až po Tatranské Matliare mimo intravilánu Tatranskej Lomnice. Riešený úsek je v km 48,400 - 53,345 a km 54,830 - 56,049 cesty II/537.
Opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
16. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf21.09.2022
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.pdf19.07.2022
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf11.07.2022
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.pdf06.07.2022
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.pdf22.06.2022
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.zip20.06.2022
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf13.06.2022
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf27.05.2022
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf13.05.2022
7. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf29.04.2022
6. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf13.04.2022
5. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.pdf24.03.2022
1. Oznámenie o vyhlásení VO_EU vestník.pdf23.03.2022
2. Sutazne_podklady_a_prilohy_1_3_4_5_6.zip23.03.2022
3. Sutazne_podklady_priloha_2_1.zip23.03.2022
4. Sutazne_podklady_priloha_2_2.zip23.03.2022

Obstarávateľ

 • Prešovský samosprávny kraj
  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  IČO: 37870475

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.po-kraj.sk/sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 03:11:33

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Čo získam po zaradení do internej databázy dodávateľov ?
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Zaradením do internej databázy dodávateľov nevzniká dodávateľovi automaticky nárok na uzavretie obchodnej záväzkovej zmluvy s verejným obstarávateľom  alebo oprávnenie na poskytnutie akéhokoľvek plnenia a ani záväzok prevziať od dodávateľa akékoľvek plnenie. ...