Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok - Starý Smokovec

ID VO:
12481
Číslo z vestníka VO:
17375 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022
Číslo z vestníka EU:
2022/S 058-150889
Predpokladaná hodnota:
4 285 245,87 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233141-9 Práce na údržbe ciest
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia projektu stavebných prác s názvom " Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok - Starý Smokovec. Cesta II/537 slúži k napojeniu priľahlých miest a obcí Prešovského samosprávneho kraja na cesty I/18 a I/66 a následne na súhrnnú sieť TEN-T. Cesta II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu, kde je napojená na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od Batizovského potoka až po Starý Smokovec.
Opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
18. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf03.11.2022
18. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.pdf19.07.2022
17. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf11.07.2022
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.pdf06.07.2022
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.pdf22.06.2022
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.zip20.06.2022
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf13.06.2022
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf27.05.2022
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf13.05.2022
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf29.04.2022
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf13.04.2022
8. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.pdf24.03.2022
1. Oznámenie o vyhlásení VO_EU vestník.pdf23.03.2022
2. Sutazne_podklady_a_prilohy_1_3_4_5_6.zip23.03.2022
3. Sutazne_podklady_priloha_2_1.zip23.03.2022
4. Sutazne_podklady_priloha_2_2.zip23.03.2022
5. Sutazne_podklady_priloha_2_3.zip23.03.2022
6. Sutazne_podklady_priloha_2_4.zip23.03.2022
7. Sutazne_podklady_priloha_2_5.zip23.03.2022

Obstarávateľ

 • Prešovský samosprávny kraj
  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  IČO: 37870475

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.po-kraj.sk/sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 01:50:59

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky