Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok - Starý Smokovec

ID VO:
12481
Číslo z vestníka VO:
17375 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022
Číslo z vestníka EU:
2022/S 058-150889
Predpokladaná hodnota:
4 285 245,87 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233141-9 Práce na údržbe ciest
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia projektu stavebných prác s názvom " Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok - Starý Smokovec. Cesta II/537 slúži k napojeniu priľahlých miest a obcí Prešovského samosprávneho kraja na cesty I/18 a I/66 a následne na súhrnnú sieť TEN-T. Cesta II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu, kde je napojená na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od Batizovského potoka až po Starý Smokovec.
Opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Prešovský samosprávny kraj
  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  IČO: 37870475

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.po-kraj.sk/sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 21.05.2022 04:37:47

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o prihlasenie k zakazke
  2022-03-23 00:00:00
  2022-06-01 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2022-03-23 00:00:00
  2022-06-30 00:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2022-03-23 00:00:00
  2022-06-01 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2022-03-23 00:00:00
  2022-06-01 10:00:00
 • otváranie ponúk
  2022-06-02 11:00:00
  2022-06-02 11:30:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2022-06-02 12:00:00
  2022-06-30 00:00:00

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....