Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - križovatka s cestou II/538

ID VO:
12479
Číslo z vestníka VO:
17378 - MSP, vestník č. 76/2022 - 24.03.2022
Číslo z vestníka EU:
2022/S 058-150886
Predpokladaná hodnota:
5 689 893,68 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233141-9 Práce na údržbe ciest
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek
45221111-3 Stavebné práce na cestných mostoch
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia projektu stavebných prác s názvom " Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina - križovatka s cestou II/538. Cesta II/537 slúži k napojeniu priľahlých miest a obcí Prešovského samosprávneho kraja na cesty I/18 a I/66 a následne na súhrnnú sieť TEN-T. Cesta II/537 prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu, kde je napojená na cestu I. triedy I/66. Predmetný projekt rieši jej rekonštrukciu v úseku od Pavúčej doliny až po križovatku s cestou II/538.
Opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré tvoria prílohy súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
17. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf22.09.2022
16. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 11.pdf19.07.2022
15. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 10.pdf11.07.2022
14. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 9.pdf06.07.2022
13. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 8.pdf22.06.2022
11. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6.zip20.06.2022
12. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7.pdf20.06.2022
10. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5.pdf13.06.2022
9. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4.pdf27.05.2022
8. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3.pdf13.05.2022
7. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2.pdf29.04.2022
6. Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1.pdf13.04.2022
5. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.pdf24.03.2022
1. Oznámenie o vyhlásení VO_EU vestník.pdf23.03.2022
2. Sutazne_podklady_a_prilohy_1_3_4_5_6.zip23.03.2022
3. Sutazne_podklady_priloha_2_1.zip23.03.2022
4. Sutazne_podklady_priloha_2_2.zip23.03.2022

Obstarávateľ

 • Prešovský samosprávny kraj
  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
  IČO: 37870475

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.po-kraj.sk/sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 02:27:38

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...