Obnova obojstranných chodníkov popri miestnej komunikácii Ul. Robotnícka od križovatky OMV k železničnému priecestiu

ID VO:
12477
Číslo z vestníka VO:
15228 - WYP Vestník č. 58/2022
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Predpokladaná hodnota:
246 721,16 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233161-5
45000000-7
34993000-4
45232451-8
45432112-2
44113620-7
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce obnova obojstranných chodníkov pri miestnej komunikácii Ul. Robotnícka v trase
od križovatky cesty I/65D vonkajší obchvat mesta pri čerpacej stanici pohonných hmôt OMV a miestnej komunikácie
Robotnícka, v smere k železničnému priecestiu v križovatke miestnych komunikácií Bottova, Robotnícka, Bernolákova,
Novákova. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie (názov projektu: Zlepšenie základnej technickej
infraštruktúry k lokalitám MRK v Martine) spracovanej spoločnosťou KLEIN architektonické a inžinierske služby,
Mudroňova 9, 36 01 Martin, projektant Ing. Ivan Klein a podľa podmienok rozhodnutia vydaného mestom Vrútky č.sp..:
1744/2019-Tk zo dňa 13.09.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.10.2019.
Členenie stavby na stavebné objekty podľa právoplatného stavebného rozhodnutia:
SO 01 Obnova chodníka na Ul. Robotnícka
Práce a dodávky HSV
Práce a dodávky M (osvetlenie priechodu pre chodcov)
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov a podrobný
technický popis realizovaného predmetu diela je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou Súťažných
podkladov procesu verejného obstarávania v nadväznosti na vypracovaný výkaz - výmer a zmluvné dojednania.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Ivana Bobrovská
  Telefón: +421 434204157 / 434204501
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.01.2023 01:21:23

  Zabudol som heslo | eID

Harmonogram

 • predlozenie ziadosti o ucast
  2022-02-28 16:00:00
  2022-03-22 10:00:00
 • vysvetlenie k SP
  2022-02-28 16:00:00
  2022-03-22 10:00:00
 • predkladanie ponuk
  2022-02-28 16:00:00
  2022-03-22 10:00:00
 • všeobecná agenda
  2022-02-28 16:00:00
  2023-06-30 12:00:00
 • otvárenie ponuk
  2022-03-22 10:30:00
  2022-03-22 11:00:00
 • hodnotenie splnenia podmienok VO
  2022-03-22 10:30:00
  2022-03-22 20:00:00
 • vyhodnotenie ponúk
  2022-03-22 10:30:00
  2022-03-22 20:00:00
 • vysvetlenie ponúk/ziadosti o ucast
  2022-03-22 13:00:00
  2022-03-24 23:59:00
 • Zaslanie oznamenia o vybere
  2022-03-22 13:00:00
  2022-03-25 23:59:00
 • Výzva na EA
  2022-03-22 13:00:00
  2022-03-25 23:59:00
 • EA
  2022-03-30 09:00:00
  2022-03-30 09:30:00
 • predkladanie dokladov nahradených JED
  2022-03-30 12:00:00
  2022-04-06 23:59:00
 • Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk
  2022-03-30 13:00:00
  2022-04-11 12:00:00

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...