Opravy a rekonštrukcie miestnych ciest asfaltobetónom AC 8 na území mesta Martin

ID VO:
12473
Číslo z vestníka VO:
9753 - WYP Vestník č. 35/2022
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Predpokladaná hodnota:
2 000 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
45233142-6
45232424-0
45232451-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie miestnych ciest na území mesta asfaltom AC 8 o 50/75 II. Práce na
oprave a rekonštrukcii miestnych ciest, chodníka (predmet diela) budú realizované na základe výzvy objednávateľa, s
uvedením konkrétneho miesta, rozsahu, termínu plnenia a podľa závažnosti poškodenia ciest, chodníka.
Výzva bude maximálne jedna za týždeň a vždy na maximálne 2 000 m2 opravy alebo rekonštrukcie chodníka alebo 5
000 m2 opravy alebo rekonštrukcie cesty.
Začatie vykonávania diela: do 14 dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa v zmysle čl. VII. bod 7.1 zmluvy.
Ukončenie a odovzdanie diela: do 30 dní od začatia vykonávania diela /v zmysle čiastkových emailových objednávok/.
Bližšie určenie miesta diela a odovzdanie staveniska (miesta opravy alebo rekonštrukcie) zo strany objednávateľa sa
uskutoční najneskôr do 14 dní od doručenia výzvy objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska (miesta opravy alebo rekonštrukcie) v dohodnutom
termíne, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet
dní (hodín), ako trvalo omeškanie objednávateľa.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Ján Šebo
  Telefón: +421 434204157 / 918797119
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 20.07.2024 14:20:26

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....