Novostavba bytových domov, 2 x 18 b.j. s technickou infraštruktúrou

ID VO:
12471
Číslo z vestníka VO:
29/2022, zn. 7993 - WYP
Predpokladaná hodnota:
2 217 300,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45211340-4
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je výstavba 2 ks bytového domu s technickou vybavenosťou celkom s 36 bytovými jednotkami, ktorý bude predmetom kúpy zo strany verejného obstarávateľa. Zákazka zahŕňa aj vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a inžiniersku nnosť súvisiacu vydaním územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Výzva na predkladanie ponúk.pdf31.01.2022
Súťažné podklady.pdf31.01.2022
Prílohy SP.zip31.01.2022

Obstarávateľ

 • Obec Vrakúň
  Obecný úrad, Námestie sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň
  IČO: 00305821

  Kontakt: PaedDr. Štefan Fazekas
  Telefón: +421 315520439
  Web:
  Email: o.u.vrakun@panelnet.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 14:59:56

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...