Oprava a rekonštrukcie ciest mesta Martin recyklovaným asfaltom

ID VO:
12470
Číslo z vestníka VO:
7239 - WYP Vestník č. 27/2022
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Predpokladaná hodnota:
600 000,00 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45233223-8
45233142-6
45232424-0
45232451-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú opravy a rekonštrukcie poškodenia miestnych a účelových ciest na území mesta Martin
recyklovaným asfaltom AC 11-16 v rokoch 2022 až 2023. Pri opravách a rekonštrukciách poškodenia ciest recyklovaným
asfaltom AC 11-16 (v jednotkovej cene za 1 m2) je potrebné dodržať STN 736121 a STN 736129. Miestne a účelové
cesty na území mesta Martin sú vo vlastníctve mesta Martin.
Pre stanovenie celkovej ceny diela je záväzná jednotková cena za 1 m2 opravy alebo rekonštrukcie ciest a jednotkových
cien ďalších možných činností súvisiacich s prácami. Predmet plnenia sa bude vykonávať maximálne do výšky 360
000,00 Eur s DPH/ročne.
Práce na oprave a rekonštrukcii poškodenej cesty (predmet diela) budú realizované na základe výzvy objednávateľa, s
uvedením konkrétneho miesta, rozsahu, termínu plnenia a podľa závažnosti poškodenia ciest, pri bežných opravách a
rekonštrukciách alebo do 12 hodín pri havarijných opravách a rekonštrukciách.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky v nadväznosti na obchodné (zmluvné)
podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky" Súťažných podkladov.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA


Názov dokumentu Typ Dátum
Oznámenie vítazovi.doc03.03.2022
oznamenie-7239_-_wyp.pdf28.01.2022
Prílohy SP a zmluvy.doc28.01.2022
Sútažné podklady.doc28.01.2022
Zmluva o dielo.doc28.01.2022

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Ján Šebo
  Telefón: +421 434204157 / 918797119
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 26.02.2024 02:31:54

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....