Obnova atletickej dráhy v obci Kalinovo

ID VO:
12468
Číslo z vestníka VO:
6466 - WYP, vestník č. 24/2022 - 27.01.2022
Predpokladaná hodnota:
249 286,53 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45212200-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je obnova atletickej dráhy v obci Kalinovo.
Atletická dráha je v zlom technickom stave a nie je vhodná na výučbu a rozvoj telesných športov, preto sa pristúpilo k
jej obnove. Pôvodná dráha nemala presne určené parametre. Novo navrhované ihrisko bude slúžiť na rôzne bežecké
aktivity. Rieši viacúčelovú bežeckú dráhu s tartanovým povrchom v merateľnom okruhu 400 m.
V športovom areáli sa obnoví športovisko pre ďalšiu atletickú disciplínu, a to skok do diaľky.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Kalinovo
  SNP 14, 985 01 Kalinovo
  IČO: 00316121

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.kalinovo.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 24.09.2023 16:43:50

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Overovanie údajov
  Všeobecné podmienky hodnotenia dodávateľov

  Subjekt, ktorý systém hodnotenia dodávateľov prevádzkuje si vyhradzuje právo overiť všetky registračné údaje a údaje uvedené v registračných formulároch najmä, ale nie výlučne, vykonaním auditu u dodávateľa, formou písomného dožiadania dodávateľa o poskytnutie doplňujúcich údajov, listín, rozhodnutí orgánov verejnej správy a pod. alebo porovnaním uvedených údajov s verejne prístupnými údajmi a informáciami alebo inými internými údajmi v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

  Dodávateľ – záujemca o získanie pozície dodávateľa dáva na tieto úkony správcovi odoslaním registračných údajov súhlas.

  ...