Obnova atletickej dráhy v obci Kalinovo

ID VO:
12468
Číslo z vestníka VO:
6466 - WYP, vestník č. 24/2022 - 27.01.2022
Predpokladaná hodnota:
249 286,53 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45212200-8
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Stručný opis:
Predmetom zákazky je obnova atletickej dráhy v obci Kalinovo.
Atletická dráha je v zlom technickom stave a nie je vhodná na výučbu a rozvoj telesných športov, preto sa pristúpilo k
jej obnove. Pôvodná dráha nemala presne určené parametre. Novo navrhované ihrisko bude slúžiť na rôzne bežecké
aktivity. Rieši viacúčelovú bežeckú dráhu s tartanovým povrchom v merateľnom okruhu 400 m.
V športovom areáli sa obnoví športovisko pre ďalšiu atletickú disciplínu, a to skok do diaľky.
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Obec Kalinovo
  SNP 14, 985 01 Kalinovo
  IČO: 00316121

  Kontakt: Ing. Ľubomír Gonšenica
  Telefón: +421 917 726943
  Web: https://www.kalinovo.sk/
  Email: gonsenica@sqm.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.01.2023 02:12:49

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....