Realizácia stavby “Stavebné úpravy denného centra a kuchyne pre sociálne služby na Ul. Škultétyho v Martine“

ID VO:
12465
Číslo z vestníka VO:
3197 - WYP Vestník č. 13/2022
Dátum zverejnenia:
1899-12-30
Predpokladaná hodnota:
356 582,65 EUR bez DPH
Číselný kód spoločného slovníka obstarávania - CPV:
45215200-9
45000000-7
45300000-0
45262600-7
45310000-3
45311000-0
45261000-4
45330000-9
Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Elektronická aukcia::
ÁNO
Adresa konania elektronickej aukcie:
Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných úprav existujúceho objektu denného centra a existujúceho objektu kuchyne
so zázemím vyplývajúce z požiadavky navýšenia kapacity kuchyne a z toho vyplývajúcich zmien v dispozícii, zväčšenia
priestoru pre rozvoz jedál, z požiadavky na zmenu dispozície denného centra a zlepšenia teplotechnických parametrov
vonkajšieho plášťa oboch budov. Obidve budovy sú situované v existujúcom areáli Centra sociálnych služieb na Ul.
Škultétyho v Martine, sú v prevádzke a slúžia seniorom mesta Martin. Stavby sú postavené na pozemku reg. C KN
parc.č. 1023/9, zapísané na liste vlastníctva č. 3734, pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin a sú vo
vlastníctve objednávateľa.
Členenie stavby na stavebné objekty podľa právoplatného stavebného rozhodnutia:
SO 2.00Stavebné úpravy denného centra
SO 3.00Stavebné úpravy kuchyne pre sociálne služby
Spôsob podania ponuky:
  Iba elektronicky

DOKUMENTÁCIA

Obstarávateľ

 • Mesto Martin
  Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin
  IČO: 00316792

  Kontakt: Ing. Marta Kohútová, Ing. Tibor Maňka
  Telefón: +421 434204157 / 908934905
  Web: www.martin.sk
  Email: marta.kohutova@martin.sk

PRIHLÁSENIE


  Všetky úkony sú realizované na základe aktuálneho času na serveri. 28.01.2023 00:40:24

  Zabudol som heslo | eID

Najčastejšie otázky

 • Môže obstarávateľ nerealizovať zverejnenú el. aukciu ?
  Všeobecné informácie

  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak v rámci výberového konania bude na predmet zákazky doručená len jedna ponuka, ktorá spĺňa všetky požadované náležitosti v zmysle vyhlásenej Výzvy, nerealizovať vyhlásenú elektronickú aukciu a zákazku zadať  tomuto uchádzačovi. Informáciu o neuskutočnení elektronickej aukcie k predmetu zákazky zverejní verejný obstarávateľ  na webovom sídle....